Acord signat en relació amb la clàusula de revisió salarial del Conveni de la Indústria Siderometal·lúrgica

Us enllacem el text de l'acord a què s'ha arribat en el si de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, en la reunió mantinguda el passat 16 de juny de 2022, en relació amb els càlculs per determinar els imports derivats de l'article 41 del conveni col·lectiu de garantia salarial.

Els nous imports tenen efectes del dia 1 de gener de 2022 i la seva aplicació i la liquidació dels endarreriments s'haurà de fer dins del mes següent a la seva publicació en el Diari Oficial que correspongui.

Les quantitats avançades per les empreses en concepte de compte de conveni o qualsevol altre concepte similar, a partir del dia 1 de gener de 2022, seran compensables amb les quantitats a abonar a conseqüència de la clàusula de garantia salarial de l'article 41 del conveni col·lectiu i l'excés, si escau, serà considerat com a compte de conveni de l'any 2022.

Amb l'assoliment d'aquest acord es reprenen les negociacions pel proper XIX Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona.

» Per accedir el text de l'acord, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org