Acord parcial sobre la Quota 2023 a la Fundació Laboral de la Construcció

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució per la qual es registra i publica l'Acord parcial del VI Conveni col·lectiu del sector de la construcció.

Codi de conveni: 99005585011900

Data de publicació: 26/01/2023

Acta de la 12a reunió de la Comissió Negociadora del VII Conveni General del sector de la Construcció

Punt únic. Quota 2023 a la Fundació Laboral de la Construcció.

Ratificar en tots els seus termes, en relació amb el que es disposa en l'article 115.4 del VI Conveni General del Sector de la Construcció i en relació amb la quota a la FLC, la proposta feta pel Patronat de la FLC, que s'adjunta com a annex I.

«Proposar a la Comissió Negociadora del Conveni General del Sector de la Construcció que es fixi la quota a la Fundació Laboral de la Construcció en el 0,35% per a l'any 2023, de conformitat amb el que es disposa en l'article 115.4 del VI Conveni General del Sector de la Construcció. Així mateix, es mantenen els tipus i recàrrec per mora si el pagament es realitza fora del termini reglamentari segons la normativa vigent per a la Seguretat Social i segons les diferents situacions en què s'hagi realitzat l'ingrés.»

Després de la lectura de la citada proposta del Patronat de la FLC, aquesta Comissió Negociadora pren el següent acord:

Únic.

Ratificar la proposta del patronat de la FLC en tots els seus termes i fixar la quota a la Fundació Laboral de la Construcció en el 0,35% per a l'any 2023.

El representant de FCM-CIG manifesta el seu desacord amb aquest acord

 

» Per accedir a l'acta, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org