Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu per a les empreses comercials de serveis d'empaquetats, enfaixat i qualsevol altra manipulació de productes propietat de tercers

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució per la qual es disposa a la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu per a les empreses comercials de serveis d’empaquetats, enfaixat i qualsevol altra manipulació de productes propietat de tercers

Data de publicació: 15/06/2023

Codi de Conveni: 79001635012000

Acord:  

Primer. - Que a efectes del previst en el tercer paràgraf de l'article sisè del Conveni, i dins de les converses per negociar el text anterior, els compareixents han convingut a suprimir la limitació de sis mesos continguda en la referida disposició, així com l'últim paràgraf del punt dècim de l'article vint-i-set motiu pel qual, la negociació podrà estendre's fins al moment en què les parts arribin a un acord, sense límit cap límit de temps.

Segon. - El present Acord parcial s'incardina en el previst a l'article 86.e) del vigent Estatut dels treballadors. Iniciar les negociacions per renovar el Conveni anterior, el venciment del qual es produirà en data trenta-u de desembre de dos mil vint-i-dos, sense nomenar president i efectuant-se l'esmentada tasca pels assessors de les parts en forma rotativa.

 Tercer. – Així mateix, designen el secretari Sr. Ricardo Gregori Saavedra per a l'elevació del present Acord davant de l'autoritat laboral en nom de la publicació del present Acord. I en prova de conformitat firmen els assistents a la data i lloc a dalt indicat

» Per accedir al text del DOGC, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org