Signatura del Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya 2022-2024

Us informem que s'ha formalitzat la signatura del nou Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya 2022-2024.

Aquest acord destaca pels seus avanços en matèria salarial i aspectes socials, així com la introducció de mecanismes de flexibilitat que són crucials per a les empreses en l’actual entorn laboral.

Els punts importants del nou Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya 2022-2024, són els següents:

Increments Salarials: 

S’estableixen increments salarials del 4%, 4% i 3% per als anys 2022, 2023 i 2024 respectivament. A més, si finalitzat l’any 2023 l’IPC interanual de desembre fos superior al 4%, s’aplicarà un increment addicional màxim de l’1% amb efectes des de l’1 de gener de 2024. També, si finalitzat l’any 2024 l’IPC interanual de desembre de 2024 fos superior al 3%, s’aplicarà un increment màxim de l’1% amb efectes de l’1 de gener de 2025. 

Compensació i Absorció: 

S’estableix una excepció per als anys 2022, 2023 i 2024 en la qual els increments salarials acordats no seran compensables ni absorbibles en un 50% dels salaris que no aconsegueixin uns certs valors mínims.

Contractació Laboral: 

S’introdueixen elements de flexibilitat interna, com l’ampliació a 12 mesos del contracte de durada determinada, la previsió del contracte fix-discontinu a temps parcial i l’ampliació del període de prova per als contractes indefinits.

Treball a Distància: 

Es regulen aspectes importants del treball a distància, incloent-hi una compensació d'1,5 € per dia efectiu de treball a distància o teletreball, vinculat a cobrir despeses addicionals, que es derivin del treball a distància/teletreball.

Jornada Laboral: 

Es redueix la jornada laboral en 4 hores anuals a partir de 2023.

Altres Aspectes: 

Es milloren aspectes relacionats amb l’excedència voluntària, s’estableixen mesures per a la seguretat i salut laboral en el treball amb pantalles i s’adapta la regulació de la jubilació forçosa.

Accediu al text del Conveni 2022 - 2024
 

Informació facilitada per Foment del Treball Nacional