Publicació de la revisió salarial dels anys 2021, 2022 i 2023 del Conveni col·lectiu general de la indústria química

Us informem que s'ha publicat en el BOE la Resolució per la qual es registra i publica la revisió salarial dels anys 2021, 2022 i 2023 del XX Conveni col·lectiu general de la indústria química.

Codi de conveni: 99004235011981

Data publicació: 16/02/2024

Revisió salarial anys 2021, 2022 i 2023: Havent-se constatat que la suma dels Índexs de Preus al Consum (IPC general) establerts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a desembre de cadascun dels anys 2021, 2022 i 2023 és del 15,3% (6,5% de desembre de 2021 + 5,7% de desembre de 2022 + 3,1 de desembre de 2023) i que la suma dels increments pactats en l'article 33.II del XX CGIQ per a cadascun dels referits anys és del 5% (1% de 2021 + 2% de 2022 + 2% de 2023), resulta que s'ha produït una diferència del 10,3% entre tots dos sumatoris, per tant, ha d'aplicar-se la revisió salarial prevista en l'article 38 del CGIQ.

En conseqüència, la revisió a efectuar serà del 10,3% sobre la Massa Salarial Bruta de les empreses, havent d'abonar-se els nous valors que procedeixin amb efectes des de l'1 de gener de 2024. Tot això de conformitat amb el segon paràgraf de l'article 38 del XX CGIQ.

Quant a les taules de Salaris Mínims Garantits dels articles 32 i 47 del Conveni, de conformitat amb el que es disposa en l'article 31, escau efectuar una revisió salarial en idèntics termes, és a dir, del 10,3%, havent d'abonar-se els nous valors que resultin amb efectes 1 de gener de 2024.

Igual revisió salarial, i amb els mateixos efectes d'1 de gener de 2024, s'aplica sobre els valors del plus de nocturnitat de l'article 40, plusos de treball per torns i festius de l'article 47.7 i sobre els valors de dietes i quilometratge establerts en l'article 28.4 del CGIQ.

Així, les taules a partir de l'1 de gener de 2024, sense perjudici del que pugui resultar de la negociació del XXI CGIQ, queden com a continuació s'exposa:

Accediu al text amb les taules