Conveni col·lectiu per al sector de majoristes i importadors de productes químics industrials i de drogueria, perfumeria i annexos 2021 - 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per al sector de majoristes i importadors de productes químics industrials i de drogueria, perfumeria i annexos.

Codi de conveni: 99001095011981

Data de publicació: 27/09/2021

Àmbit territorial: Les normes del present conveni regiran en tot el territori de l'Estat espanyol.

Durada: El present Conveni entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el BOE. La seva durada serà fins al 31 de desembre de 2023. Els efectes econòmics seran des de l'1 de juliol de 2021 pel primer any de la seva vigència, i a l'1 de gener en els dos anys següents de vigència (2022 i 2023).

Jornada de treball: La durada màxima de la jornada ordinària de treball serà de 1.754 (mil set-centes cinquanta-quatre) hores anuals de treball efectiu, durant la vigència del present Conveni col·lectiu, és a dir, durant el present any 2021 fins a la seva finalització el 31 de desembre de 2023.

Clàusula de revisió salarial 2021, 2022 i 2023: En el cas que la suma de l'Índex de Preus al Consum (IPC) general espanyol corresponent als anys 2021, 2022 i 2023 resulti una xifra superior a la suma dels increments pactats en el present conveni col·lectiu per als referits anys, es procedirà a regularitzar els conceptes econòmics regulats en el present conveni col·lectiu, sense efectes retroactius, en la diferència existent.

Els nous valors obtinguts serviran de base per al càlcul dels increments salarials que poguessin pactar-se per a l'any 2024.

Increment salarial anys, 2021, 2022 i 2023: L'increment salarial per als anys 2021, 2022 i 2023 serà de l'1% a partir de l'1 de juliol, 1,6% i 2% respectivament, sobre el salari base dels grups professionals definitius de cadascun dels anys anteriors que resulti de l'aplicació de les disposicions anteriors.

 

» Per accedir el text del Conveni col·lectiu, cliqueu aquí
 Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org