Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció- Taules 2022 i 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució per la qual es registra i publica la revisió salarial per a l'any 2022 i les taules salarials per a l'any 2023 del Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció.

Codi de conveni: 99004975011981

Àmbit territorial: Aquest Conveni col·lectiu és aplicable en tot el territori de l'Estat Espanyol.

Acord: 

Aprovació de les taules salarials del 2022 en aplicació de la revisió del 0,5%, regulada en l'article 52, punt 3, del conveni.

Aprovació taules salarials del 2023, amb l'increment del 2%, regulat en l'article 52, punt 2, del conveni

Revisió taules salarials 2022:

En aplicació de l'article 52, punt 3 del conveni, es procedeix a la revisió salarial de les taules dels diferents annexos, regularitzant-se amb el 0’5%, taxa màxima a aplicar, tenint en compte que la diferència entre l'increment pactat i l'IPC corresponent al 2022 ha superat aquesta xifra. S'adjunten a la present Acta les taules salarials revisades corresponents als deu annexos.

El Salari Mínim intertèxtil regulat en l'article 53 del conveni ha quedat superat pel Salari Mínim Interprofessional fixat pel Govern, l'import del qual per a 2022 es va establir en 33,33 euros bruts/dia i 1.000 euros bruts/mes, per 14 pagues, segons el Reial decret 152/2022, de 22 de febrer.

Totes les empreses afectades pel present conveni hauran de fer efectives les diferències salarials que es derivin de l'aplicació de les taules revisades, amb efectes des de l'1 de gener de 2022, abans del 31 de març de 2023.

Taules salarials 2023:

Amb efectes des de l'1 de gener del 2023, les taules salarials del 2022, revisades, s'incrementaran en un 2%. S'adjunten a la present acta les taules salarials per al 2023 corresponents als deu annexos que configuren el present conveni col·lectiu.

El Salari Mínim intertèxtil regulat en l'article 53 del conveni ha quedat superat pel Salari Mínim Interprofessional fixat pel Govern, l'import actual del qual està establert en 33,33 euros bruts/dia i 1.000 euros bruts/mes, per 14 pagues, segons el Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, que serà increment en dates pròximes. Les persones treballadores, a jornada completa, en cap cas percebran un salari inferior al Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment, que serà d'aplicació automàtica i immediata una vegada publicats i vigents els nous imports.

 

Accediu al text amb les taules 2022 i 2023