Conveni col·lectiu estatal per a les empreses del comerç de flors i plantes 2021 - 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la resolució per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal per les empreses del comerç de flors i plantes.

Codi de conveni: 99001125011982

Data de publicació: 03/09/2021

Àmbit territorial: El present Conveni afectarà a tot el territori de l'Estat espanyol.

Àmbit temporal: El present Conveni tindrà una durada, a comptar des de l'1 de gener del 2021 i finalitzant el 31 de desembre del 2023.

Retribucions:

- L'increment salarial de l'any 2021 serà de l'1%.

- L'increment salarial de l'any 2022 serà de l'1,30%.

- L'increment salarial de l'any 2023 serà del 2%.

S'adjunten les taules salarials en l'Annex III.

Els increments citats en els paràgrafs anteriors s'aplicaran a tots els conceptes salarials de les taules salarials del present conveni que s'adjunten en l'Annex III.

Clàusula de revisió salarial:

En el cas que la suma dels increments dels anys 2021 i 2022 pactats en aquest conveni respectivament, és a dir un 2,30% de tots dos anys, sigui inferior a la suma del resultat dels índexs de preus al consum dels anys 2021 i 2022, la diferència s'incrementarà en els salaris del 2023 amb efectes 1 de gener; procedint, si escau, per part de la Comissió Mixta del Conveni a l'actualització dels salaris del 2023.

Jornada laboral: La jornada màxima anual serà de 1.788 hores de treball efectiu, dins de la qual s'establirà un dia a l'any de permís retribuït, a gaudir de comú acord.

» Per accedir text del conveni, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org