Conveni col·lectiu d'ensenyament i formació no reglada

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució per la qual es registra i publica el IX Conveni col·lectiu d'ensenyament i formació no reglada.

Codi de conveni: 99008825011994

Data de publicació: 28/10/2021

Àmbit territorial: El present Conveni és aplicable en tot el territori de l'Estat espanyol.

Àmbit temporal: La durada d'aquest Conveni serà fins al 31 de desembre de 2022. Entrarà en vigor a partir de la data de la seva publicació en el BOE i els seus efectes econòmics s'aplicaran amb efectes retroactius d'1 de gener de 2020, excepte les excepcions previstes en l'article 29.

Treball a distància: Les persones treballadores podran prestar treball a distància en els termes previstos en la Llei 10/2021, de 9 de juliol de Treball a distància.

Jornada: La jornada laboral anual màxima dels treballadors del present Conveni serà:

Grup I: 1.446 hores.

Grup II, III: 1.715 hores.

Còmput de llocs de treball funcionals: Dues-centes hores sobre el còmput anual establert per al seu grup. Per a una més convenient organització del treball s'estableix com a mòdul setmanal de referència trenta-quatre hores setmanals per al grup I i trenta-nou hores setmanals per als grups II, III i IV.

Salari: El Salari dels treballadors d'aquest Conveni estarà format pels següents conceptes: Salari base, complement de perfeccionament professional, i la resta de complements que poguessin correspondre-li.

Les empreses abonaran el salari mensual que correspongui als seus treballadors en funció del treball realitzat dins dels cinc dies primers de cada mes. Aquest salari ho percebran els treballadors en catorze mensualitats o en dotze si així ho acorden amb l'empresa

Annex 1 taula salarial pels anys 2020, 2021 i 2022

» Per accedir el text del Conveni col·lectiu, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org