Conveni col·lectiu d'empreses de mediació d'assegurances privades pels anys 2023 - 2026

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'empreses de mediació d'assegurances privades.

Codi de conveni: 99000165011987

Àmbit territorial: El present Conveni serà aplicable en tot el territori de l'estat espanyol.

Àmbit temporal: 

Durada: Des d'1 de gener del 2023 fins a 31 de desembre de 2026, amb les excepcions i efectes específics que s'estableixen per a determinades matèries en les corresponents normes i disposicions transitòries.

Vigència: El present Conveni entrarà en vigor vint dies després de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat», i mantindrà la seva vigència general fins al 31 de desembre de 2026, excepte en aquelles matèries per a les quals es disposi una vigència diferent.

Els seus efectes econòmics, a excepció dels conceptes inclosos en la secció 2a del Capítol VIII d'aquest conveni, les taules salarials i del que expressament així s'indiqui, es retrotrauran a l'1 de gener de 2023.

Jornada laboral: A partir de l'1 de gener de 2023, la jornada màxima de treball, en còmput anual, passa a ser de 1.720 hores efectivament treballades, sense que s'incloguin en aquest còmput, a aquest efecte, els dies de vacances ni de lliurança que es concedeixen anualment, les festes nacionals i les festes locals.

S'estableixen els següents increments salarials:

 

 

Aquests increments s'aplicaran sobre la Taula Salarial, Complement per Experiència, Mínim del PAE i Plus Funcional d'Inspecció.

La quantia de Dietes, Despeses de Locomoció i Compensació econòmica de l'Esmorzar, seran les quantitats previstes en els apartats 5 i 6 dels Annexos I, II, III i IV d'aquest Conveni.

Continuarà sent aplicable l'absorció prevista en l'article 4.1 del present Conveni.

Els increments salarials de l'any 2023 es realitzen sobre la Taula Salarial de l'any 2022.

Accediu al text publicat