Conveni Col·lectiu de Treball del sector del comerç de materials de construcció de la província de Barcelona pels anys 2023-2024

Us informem que s'ha publicat en el BOPB, la Resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni Col·lectiu de Treball del sector del comerç de materials de construcció de la província de Barcelona pels anys 2023-2024.

Codi de conveni: 08000745011994

Data publicació: 22/11/2023

Àmbit territorial: El present Conveni col·lectiu és aplicable a tots els centres de treball ubicats a Barcelona i la seva província.

Durada: El termini de durada d'aquest Conveni col·lectiu es des del dia 1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de l'any 2024.

Jornada de treball: Els treballadors afectats pel present Conveni tindran una jornada laboral de quaranta hores setmanals de treball efectiu; amb equivalència en còmput anual a una jornada màxima de 1.780 hores anuals.

Retribucions:

Per a l'any 2023 s'estableix un increment del 4% sobre les taules salarials definitives corresponents a l'any 2022, i amb efectes d'1 de gener de 2023, resultant les retribucions a satisfer les que s'estableixen en l'Annex I del present Conveni per a cadascuna de les especialitats professionals que en el mateix es reflecteixen.

Finalitzat l’any 2023, si l'IPC interanual de desembre 2023 fos superior al 4%, s'aplicarà un increment addicional màxim de l'1 %, amb efecte d'1 de gener de 2024.

Per a l'any 2024, s'estableix un increment del 3% aplicable a les taules salarials definitives per l'any 2023 segons el resultat del increment del paràgraf anterior, i amb efectes d'1 de gener de 2024. Un cop definides les taules salarials definitives per l’any 2023, la comissió paritària de conveni es reunirà per confeccionar les taules provisionals per l’any 2024.

Finalitzat l’any 2024, si l'IPC interanual de desembre 2024 fos superior al 3%, s'aplicarà un increment addicional màxim de l'1 %, amb efecte d'1 de gener de 2025.

Les retribucions que es reflecteixen en el Annex I, es componen d'un salari base de Conveni i d'un complement salarial denominat plus assistència, a abonar per dia treballat.

El salari base de conveni s'entendrà abonable per set dies a la setmana, mentre que el plus d'assistència es reportarà per sis dies.

Els augments periòdics per temps de serveis en l'empresa consistiran en quadriennis les quanties dels quals es reflecteixen per a cada especialitat, segons la seva data de venciment, en les Taules d'Antiguitats que s'uneixen a aquest Conveni com a Annex II.

Accediu al text publicat