Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya 2022-2024

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2022-2024.

Data de publicació: 30/10/2023

Codi de conveni: 79000375011994

Àmbit territorial: Aquest Conveni col·lectiu és aplicable en tot el territori de Catalunya.

Àmbit temporal: La durada d'aquest Conveni col·lectiu és de 3 anys, iniciant-se la seva vigència l'1 de gener de 2022 i finalitzant el 31 de desembre de 2024, excepte aquells articles en què expressament s'estableixin diferents períodes de vigència.

Increments Salarials: 

Any 2022

Per a l'any 2022 s'aplicarà un increment del 4% sobre les taules salarials de 2021 i amb efectes d'1 de gener de 2022 de conformitat amb la taula que consta en l'annex 1, la qual cosa donarà lloc a les taules per al 2022.

L'increment anteriorment acordat tindrà efectes retroactius a 1 de gener de 2022.

Les empreses hauran de procedir a la regularització dels endarreriments en el termini màxim de dos mesos des de la publicació del present Conveni col·lectiu en el DOGC.

Any 2023

Per a l'any 2023 s'aplicarà un increment del 4% sobre les taules salarials de 2022 i amb efectes d'1 de gener de 2023 de conformitat amb la taula que consta en l'annex 3, la qual cosa donarà lloc a les taules per al 2023.

L'increment anteriorment acordat tindrà efectes retroactius a 1 de gener de 2023.

Les empreses hauran de procedir a la regularització dels endarreriments en el termini màxim de dos mesos des de la publicació del present Conveni col·lectiu al DOGC.

En tot cas, cap persona treballadora podrà percebre una quantitat inferior a l'SMI fixat legalment pel Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2023.

Finalitzat 2023, si l'IPC interanual de desembre de 2023 fos superior al 4% s'aplicarà un increment addicional màxim de l'1%, amb efectes d'1 de gener de 2024.

Any 2024

Per a l'any 2024 s'aplicarà un increment del 3% sobre les taules salarials de 2023 i amb efectes d'1 de gener de 2024, la qual cosa donarà lloc a les taules per al 2024.

L'increment anteriorment acordat tindrà efectes retroactius a 1 de gener de 2024.

La Comissió Paritària del Conveni es reunirà el dia hàbil següent al de la publicació de les dades d'IPC interanual definitiu del 2023 de l'INE per a confeccionar les taules salarials definitives de 2024.

Finalitzat 2024, si l'IPC interanual de desembre de 2024 fos superior al 3% s'aplicarà un increment addicional màxim de l'1%, amb efectes d'1 de gener de 2025.

La Comissió Paritària del Conveni es reunirà el dia hàbil següent al de la publicació de les dades d'IPC interanual definitiu del 2024 de l'INE per a confeccionar les taules salarials provisionals per a 2025.

En tot cas, cap persona treballadora podrà percebre una quantitat inferior a l'SMI fixat per al corresponent any.

Compensació i Absorció: 

Els salaris fixats en els annexos 1, 3, 5 i 6 d'aquest Conveni seran compensables i absorbibles íntegrament i en el seu còmput anual per les retribucions que estiguin fixades en les empreses incloses en el seu àmbit, tret que en el mateix articulat s'indiqui en altres termes.

Excepcionalment i únicament per als anys 2022, 2023 i 2024, els increments salarials pactats en aquest Conveni col·lectiu no seran compensables ni absorbibles en un 50% dels mateixos en salaris bruts que no aconsegueixin en còmput global els 28.145,02 euros per al 2022, 29.270,82 euros per al 2023 i 30.148,95 euros per a 2024. Aquestes quantitats operaran de manera proporcional a la jornada de treball de la persona treballadora.

Jornada de treball: Durant la vigència del present Conveni la jornada de treball queda establerta de la següent manera:

Per a l'any 2022: 1764 hores anuals.

A partir d'1 de gener de 2023: 1760 hores anuals.

Contractació Laboral: 

S’introdueixen elements de flexibilitat interna, com l’ampliació a 12 mesos del contracte de durada determinada, la previsió del contracte fix-discontinu a temps parcial i l’ampliació del període de prova per als contractes indefinits.

Treball a Distància: L'empresa abonarà a la persona treballadora que treballi a distància i/o teletreballi la quantitat d'1,50 euros bruts per dia efectiu de treball a distància o teletreball. Aquesta quantitat tindrà per objecte compensar, de manera integral i a tant alçat, a la persona treballadora per aquelles despeses afegides que es derivin del treball a distància/teletreball.

La quantitat d'1,50 euros es pacta per a l'any 2023 i entrarà en vigor a partir de la publicació del Conveni. I per a l'any 2024 s'actualitzarà en la mateixa proporció que el salari base.

Aquesta quantitat s'actualitzarà cada any en la mateixa proporció que el salari base.

Accediu al text del Conveni 2022 - 2024