Aplicació de la clàusula de garantia salarial de l'article 38 del XX Conveni General de la Indústria Química (CGIQ)

La Comissió Negociadora del XX CGIQ ha subscrit Acta, de data 17 de gener de 2024, per a l'aplicació de la clàusula de garantia salarial de l'article 38, aprovant les taules salarials que resulten aplicables a partir de l'1 de gener de 2024.

La revisió aplicada és del 10,3%, en ser aquesta la diferència existent entre la suma dels IPC de desembre de 2021, 2022 i 2023 (15,3%) i la suma dels increments pactats en el CGIQ per als referits anys (5%), segons detall de l'acta signada.

Una vegada es publiqui aquesta acta en el BOE (previsiblement al llarg del mes de febrer), les empreses disposaran d'un termini de trenta dies naturals per a donar compliment als nous valors econòmics que resultin en les taules del CGIQ amb efectes 1 de gener de 2024. No obstant això, les empreses poden fer efectiva aquesta actualització des de la signatura de l'acta. Així mateix, hauran d'aplicar aquest percentatge d'actualització sobre la seva massa salarial bruta.

Aplicació de la clàusula de garantia salarial a nous ingressos de 2021, 2022 i 2023:

Quant a l'aplicació d'aquesta clàusula a les persones treballadores que hagin estat contractades durant els anys 2021, 2022 i 2023 amb un salari superior al contemplat en el CGIQ, existeixen posicions discrepants entre patronal negociadora i els sindicats, de les quals es deixaran constància en Acta de la Comissió Mixta d'interpretació del CGIQ, segons reunió celebrada el mateix 17 de gener.

Referent a això la patronal negociadora del conveni, FEIQUE, entén el següent:

a. Que aquelles persones treballadores la contractació de les quals s'hagi produït durant l'any 2021 en les condicions indicades (superior salari) hauran de veure revisat el mateix únicament amb la suma dels IPC de desembre de 2022 i 2023, però no amb l'IPC de desembre de 2021.

b. Que aquelles persones treballadores la contractació de les quals s'hagi produït durant l'any 2022 en les condicions indicades (superior salari) hauran de veure revisat el mateix amb l'IPC de desembre de 2023, però no amb els IPC de desembre de 2021 ni de 2022.

c. Que aquelles persones treballadores la contractació de les quals s'hagi produït durant l'any 2023 en les condicions indicades (superior salari) no tindrien dret a l'aplicació de la clàusula de garantia salarial.

d. Així mateix, aquelles persones treballadores la contractació de les quals s'hagi produït en 2021 o 2022 amb un pla de carrera a dos o tres anys amb salaris superiors per a cada any als contemplats en el CGIQ, tampoc tindrien dret a l'aplicació de la clàusula de garantia salarial.

La patronal negociadora, FEIQUE, considera que aquesta interpretació és la que es correspon amb l'esperit amb el qual va ser pactada la citada clàusula de garantia salarial i que és el manteniment del poder adquisitiu dels salaris en relació amb les desviacions de l'IPC dels anys 2021, 2022 i 2023.

Sent això així, la patronal negociadora, FEIQUE, entén que les persones que han estat contractades durant els citats exercicis amb salari superior al CGIQ no sofreixen pèrdua de poder adquisitiu l'any de contractació ni en comparació amb les persones contractades amb anterioritat, per la qual cosa l'aplicació de la clàusula de garantia salarial ha de ser proporcional. Aquesta interpretació coincideix així mateix amb resolucions prèvies de la Comissió Mixta del CGIQ.

Per part seva, els sindicats signants del CGIQ consideren que totes les persones treballadores que hagin estat contractats durant els anys 2021, 2022 o 2023 tenen dret a l'aplicació íntegra de la clàusula de garantia salarial de l'article 38, encara que ho hagin estat amb un salari superior al del CGIQ.

Altres dubtes interpretatius que puguin sorgir en relació amb l'aplicació d'aquesta clàusula de garantia salarial hauran de ser abordades per la Comissió Mixta del CGIQ quan li siguin plantejades.

Finalment, us recordem que les empreses en les quals concorrin causes econòmiques podran, en el termini de trenta dies naturals des de la publicació de l'Acta de revisió salarial en el BOE, iniciar el procediment d'inaplicació de condicions regulat en l'article 35 del CGIQ i 83.2 de l'ET.

 

Descarregar l'acta de revisió salarial