Acta de la Comissió Paritària relativa a les taules salarials de l’any 2024 del Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de la Comissió Paritària relativa a les taules salarials de l’any 2024 del Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2022-2024.

Data de publicació: 30/10/2023

Codi de conveni: 79000375011994

Àmbit territorial: Aquest Conveni col·lectiu és aplicable en tot el territori de Catalunya.

Acord:

L'article 21 del Conveni col·lectiu disposa que per a l'any 2024 s'aplicarà un increment del 3% sobre les taules salarials de 2023, amb efectes a partir de l'1 de gener de 2024.

A més, l'increment acordat tindrà efectes retroactius a partir de l'1 de gener de 2024.

Tanmateix, es preveu que si l'IPC interanual de desembre de 2023 supera el 4%, s'aplicarà un increment addicional màxim de l'1%, amb efectes a partir de l'1 de gener de 2024.

La Comissió Paritària del Conveni es reunirà en el dia hàbil següent a la publicació de les dades d'IPC interanual definitiu del 2023 de l'INE per a elaborar les taules salarials definitives de l'any 2024.

Segons les dades publicades per l'INE, a 12 de gener de 2024, la taxa de variació anual de l'IPC del mes de desembre es va situar en el 3,1%. Per tant, l'increment salarial per a l'any 2024, amb efectes a partir de l'1 de gener de 2024, s'estableix en el 3% sobre les taules salarials de 2023.

Les empreses han de procedir a la regularització dels endarreriments en un termini màxim de dos mesos des de la publicació de la present Acta en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

S'adjunta a la present Acta les taules salarials 2024 com annexos 1, 2, 3 i 4.

Accediu a les taules salarials 2024