Acord del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona per als anys 2023 - 2025

Us informem que s'ha publicat en el BOPB, la Resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora de modificació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona per als anys 2023- 2025.

Codi de conveni: 08004295011994

Data publicació: 22/11/2023

Acord: Acorden la redacció dels articles. 2, 4, 6 i 34.1 del Conveni Col·lectiu de referència.

Article 2. Àmbit funcional

Article 4. Àmbit temporal: El present Conveni estén el seu àmbit temporal des de l'1 de gener de 2011 fins al 31 de desembre de 2025, sent la seva entrada en vigor amb caràcter general el dia 1 de gener de 2019 fins a la finalització d'aquest, amb independència de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial corresponent.

Article 6. Increment i revisió salarial: Els salaris corresponents a l'any 2018 són els que figuren en les taules de l'Annex I.

Per a l'any 2019 les taules salarials de 2018 i altres conceptes econòmics que figuren en l'annex I, s'incrementen en un 1,5%. Annex II.

Pels endarreriments generats en aquest any 2019 s'abonarà un únic lineal per a totes les categories de 280 €, o la seva part proporcional, en la nòmina del mes següent a la publicació del conveni.

Aquelles empreses que hagin efectuat i mantingut durant 2019 el pagament de l'Acord extraestatutari signat el desembre de 2011 o pagaments a compte conveni, podran compensar i absorbir aquests imports corresponents a 2019.

Per a l'any 2020, les taules salarials de 2019 i altres conceptes econòmics s'incrementaran en un 1,5%. Annex III.

Per a l'any 2021:

a) Les taules salarials de 2020 s'incrementaran en un 1,5%, de tal forma que una vegada calculat l'increment d'1,5% (sobre la suma del salari base més plus conveni), el resultat d'aquesta suma es distribueixi al 50% entre el salari base d'una part i el plus conveni d'una altra. Annex IV.

b) Els altres conceptes econòmics s'incrementaran un 1,5% (excepte la bossa de vacances). Annex IV

Per a l'any 2022:

a) Les taules salarials de 2021 s'incrementaran en un 1,5%, de tal forma que una vegada calculat l'increment d'1,5% (sobre la suma del salari base més plus conveni), el resultat d'aquesta suma es distribueixi al 50% entre el salari base d'una part i el plus conveni d'una altra. Annex V.

b) Els altres conceptes econòmics s'incrementaran un 1,5% (excepte la bossa de vacances). Annex V.

Per a l'any 2023:

a) Les taules salarials, en tots els seus conceptes, s'incrementaran respecte al 2022, en un 4,75% (efectes des de l'1 de gener 2023), excepte la bossa de vacances. Annex VI.

b) Els endarreriments per diferències de percentatge aplicable, generats des de l'1 de gener de 2023 fins a la present modificació del conveni, s'abonaran amb la nòmina corresponent al mes següent al de la publicació d'aquesta revisió convencional en el BOP.

Per a l'any 2024:

Les taules salarials, en tots els seus conceptes, s'incrementaran respecte de l'any 2023, en un 4,5%, excepte la bossa de vacances. Annex VII.

Per a l'any 2025:

Les taules salarials, en tots els seus conceptes, s'incrementaran respecte de l'any 2024, en un 4,25%, excepte la bossa de vacances. Annex VIII.

Clàusula de garantia salarial concernent als anys 2024 i 2025:

Si la suma dels Índexs de Preus al Consum de l'Estat (IPC) per als anys 2024 i 2025 supera el 5,5% es produirà una revisió tècnica en l'excés de dita 5,5%, que no generarà endarreriments, i que s'aplicarà a les taules de 2025. Aquesta revisió tècnica està topada, de manera que en cap cas serà superior a un 1% i serà aplicable a partir de l'1 de gener de 2026.

Annex VI: (s'acompanya)

Annex VII: (s'acompanya)

Annex VIII: (s'acompanya)

Article 34.1 Permisos Retribuïts

Accediu al text publicat