El Govern reserva 25 milions per a contractes amb entitats que fomenten la integració al mercat laboral i la inserció social per al 2023

El Govern reserva 25 milions per a contractes amb entitats que fomenten la integració al mercat laboral i la inserció social per al 2023

  1. El nou acord incorpora un seguit de mesures per facilitar la contractació i incentivar la participació de les entitats representatives dels centres especials de treball i les empreses d’inserció en les licitacions públiques
  2. L’any passat, la Generalitat va destinar 20,29 milions d’euros a contractar empreses d’integració de persones amb discapacitats i d’inserció de col·lectius desafavorits

El Govern ha aprovat incrementar l’import reservat al total de la contractació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic a entitats que fomentin la integració laboral i professional de persones amb discapacitat o desfavorides: dels 22 milions previstos inicialment per al 2023, a un total de 25 milions. D’aquesta manera, es modifica l’acord del Govern del passat 14 de març i, a través d’una addenda, és fixa el nou objectiu que augmenta un 13,6% la quantitat reservada per a aquest any. La voluntat de l’Executiu és potenciar una de les funcions de la contractació pública com a veritable eina per assolir polítiques públiques de generació d’ocupació per als col·lectius més desafavorits.

El nou text aprovat avui també incorpora un seguit de mesures concretes que han de permetre assolir aquest objectiu. Per exemple, s’encarrega al Departament d’Empresa i Treball la inscripció en el Registre de Centres Especials de Treball de les entitats que compleixen els requisits per tenir la condició de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social (CETIS). D’aquesta manera, d’una banda, es facilitarà als òrgans de contractació la tasca de comprovació, d’acord amb el que exigeix la legislació, que les empreses que participen en l’adjudicació d’un contracte reservat tenen aquesta condició; i, de l’altra, s’incentivarà la participació dels CETIS en les licitacions públiques.

També s’encomana a la Direcció General de Contractació Pública i a la Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, que elaborin un document amb mesures de foment de la participació d’aquestes entitats en els procediments d’adjudicació, en col·laboració amb les entitats representatives dels centres especials de treball i les empreses d’inserció.

Aquestes mesures se sumen a les ja aprovades a l’acord del Govern del passat 14 de març que com a novetat preveia que, amb caràcter general, com a mínim el 50% de l’import d’adjudicació dels contractes de gestió de residus tèxtils d’aquest any es destinin a empreses d’inserció i centres especials de treball d’iniciativa social autoritzats per al tractament d’aquest tipus d’excedents. D’aquesta manera, es dona compliment a la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminants per a una economia circular i a la Llei de contractes del Sector Públic.

Catalunya, la primera administració de l’Estat a fer contractació reservada al foment dels objectius socials

La Generalitat va començar a reservar contractes per fomentar la integració laboral de determinats col·lectius l’any 2002 i, d’aquesta manera, es va convertir en la primera administració de l’Estat en aquesta matèria.

L’any 2022, la Generalitat va destinar 20,29 milions a contractes a entitats que fomenten la integració laboral i professional de persones amb discapacitat o desfavorides, el 92,2% del total reservat. Entre els contractes adjudicats hi ha, per exemple, els de serveis de restauració i càtering; de recollida i reciclatge; forestals; d’impremta; o d’emmagatzematge i repartiment, entre d’altres.