Canvi en la garantia dels productes, 3 anys a partir de l'1 de gener de 2022

Reial decret llei 7/2021, de 27 d'abril, de transposició de directives de la Unió Europea, que dur a terme transposició de dues directives de la Unió Europea que afecten el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Les referides Directives són: la Directiva (UE) 2019/770 de 20 de maig de 2019, relativa a determinats aspectes dels contractes de subministrament de continguts i serveis digitals, i la Directiva (UE) 2019/771 de 20 de maig de 2019, relativa a determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns.

Es modifica el termini en el qual es manifesta la manca de conformitat que ha d'assumir el venedor, així com el període en que es presumeix que qualsevol falta de conformitat que es manifesti ja existia en el moment del lliurament, llevat que el venedor demostri el contrari o que aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa dels béns o amb l'índole de la falta de conformitat.

S'estableix un termini de tres anys perquè es pugui manifestar la manca de conformitat i de dos anys per a la presumpció que tota falta de conformitat que es manifesti, existia en el moment del lliurament del bé.

Entrarà en vigor l'1 de gener de 2022.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Consum | Alfons Conesa | consum@cecot.org