Ajuts per projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci

Què se subvenciona?

La realització de projectes per al desenvolupament de noves oportunitats de negoci.

Qui pot ser beneficiari?

Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya. S’entén per empresa: aquella entitat que exerceixi una activitat econòmica i que estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Quin és el període de presentació de la sol·licitud?

Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació fins a les 14:00 hores del dia 22 de novembre del 2021.

Quin és l’import de l’ajut?

Màxim del 75% de la despesa subvencionable del projecte acceptada, amb un màxim de 30.000 euros.

Quins són les tràmits?

Sol·licitud d’ajut:

Per acollir-se aquestes subvencions, les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat) i mitjançant els formularis normalitzats establerts i dins el termini que indica la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

Resolució d’ajut:

La resolució es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat).

Aquesta línia s'acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013).

Pagament d’una bestreta del 20% de l'ajut una vegada rebuda la resolució d’atorgament, sense que sigui necessària la constitució de garanties.

Justificació d’ajut:

La justificació s’ha de presentar segons el model normalitzat que està a disposició dels\ de les beneficiaris\àries a la pàgina web d’ACCIÓ (accio.gencat.cat) o a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat).

Tots els tràmits, requereix signatura electrònica i tramitació electrònica.

» Més informació

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en R+D+i | Abraham Arcos | innova@cecot.org