Propietat Industrial i Intel·lectual

Josep Carbonell

Assessor en Propietat Industrial i Intel·lectual de Cecot

Llicenciat en Dret i Màster en Propietat Intel·lectual, Membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Membre de l'Asociación Internacional para la protección de la  Propiedad Industrial AIPPI i Agent de Marques Comunitàries.

Marques, noms comercials i altres drets anàlegs: 

• Assessorament en matèria de registres de marques; valoració de l’oportunitat de protegir el diferents signes utilitzats per societats, entitats i persones físiques en l’exercici de les seves activitats.
• Recerques de signes distintius; valoració del context registral existent.
• Classificació de productes i serveis de conformitat amb la Classificació internacional de productes i serveis
• Atenció a consultes respecte a suspensos que tenen lloc durant la tramitació de les marques.
• Disseny i posada en pràctica d’estratègies registrats mitjançant la utilització de tractats internacionals.
• Assessorament respecte a la defensa dels drets de marques i noms comercials; proposta d’actuacions a realitzar i execució de les diferents accions de defensa.
• Assessorament respecte a reclamacions de tercers invocant un dret de marca i/o nom comercial; estudi del context i proposta de solucions.
• Assessorament respecte a cessions i llicencies de drets de marca; anàlisis propostes de franquícies i desenvolupament contractual de les mateixes.
• Assessorament respecte a la inscripció de cessions i llicències de drets de marca.
• Assessorament respecte a conflictes entre marques, noms comercials, raons socials i noms de domini.
• Infraccions a Internet relativa a signes distintius, linking, framing, adwords, metatags, etc.
• Serveis de vigilància duanera.
• Serveis de vigilància de marques nacionals, comunitaris i internacionals.
• Anàlisis i desenvolupament sistemes de control de marques atenent a les necessitats.

Patents i models d'utilitat:   

• Assessorament en matèria d’invencions.
• Recerques en matèria d’invencions; valoració del context registral existent.
• Atenció a consultes respecte a suspensos que tenen lloc durant la tramitació de la protecció de les invencions.
• Disseny i posta en pràctica d’estratègies registrals mitjançant la utilització de tractats internacionals.
• Assessorament respecte a la defensa dels drets d’invencions; proposta d’actuacions a realitzar i execució de les diferents accions de defensa.
• Assessorament respecte a reclamacions de tercers invocant un dret de patent i/o model d’utilitat; estudi del context i proposta de solucions.
• Assessorament respecte a cessions i llicències de drets de patent i/o model d’utilitat.
• Assessorament respecte a la inscripció de cessions i llicències de drets de patent i/model d’utilitat.
• Serveis de vigilància duanera.
• Serveis de vigilància tecnològica nacional i internacional.
• Anàlisis i desenvolupament sistemes de control de patents atenent a les necessitats.

Dissenys, models i dibuixos industrials: 

• Assessorament en matèria de dissenys;
• Recerques en matèria de dissenys; valoració del context registral existent
• Atenció a consultes respecte a suspensos que tenen lloc durant la tramitació de dissenys.
• Disseny i posta en pràctica d’estratègies registrals mitjançant la utilització de tractats internacionals.
• Assessorament respecte a la defensa dels drets de dissenys; proposta d’actuacions a realitzar i execució de les diferents accions de defensa.
• Assessorament respecte a reclamacions de tercers invocant el registre d’un disseny.
• Assessorament respecte a cessions i llicencies de dissenys.
• Assessorament respecte a la inscripció de cessions i llicències de drets de dissenys.
• Serveis de vigilància duanera.
• Serveis de vigilància nacional i internacional.
• Anàlisis i desenvolupament sistemes de control de dissenys atenent a les necessitats.

Propietat intel·lectual:

• Drets d’autor i d’explotació sobre les diferents modalitats d’obra (literària, musical, plàstica, audiovisual, etc.)
• Drets sobre software, bases de dades i altres elements sui generis protegits per la normativa de propietat intel·lectual.
• Contractació en matèria de drets de propietat intel·lectual; Contractes d’explotació i edició; preparació contractes obres col·lectives:
• Accions judicials i extrajudicials de defensa dels esmentats drets de propietat intel·lectual, copies i plagis.

Competència deslleial:

• Anàlisi context concurrencial per tal de determinar actes de competència deslleial.
• Accions d’atac i defensa en matèria de competència deslleial.