Programa d’ajuts a inversions d’Alt Impacte

Què es subvenciona?

Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació.

Es podran subvencionar les següents accions:

1.1 Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis TIC: entesos com a centres de desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades (“Data analítics”), estudis d’animació o centres de desenvolupament de videojocs. Només seran elegibles els projectes de nous centres de serveis TIC o els projectes que impliquin el desenvolupament d’una activitat clarament diferenciada de l’activitat actual del centre.

1.2 Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit supraregional: entesos com a centres que necessàriament hauran d’anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l’empresa o d’un grup d’empreses a nivell supraregional.

1.3 Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials: entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria.

1.4 Projectes de creació d’ocupació en centres logístics: entesos com a centres amb activitats de distribució de productes. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d’acabament de producte. Només seran elegibles aquells centres logístics directament vinculats a una activitat productiva localitzada a Catalunya.

1.5 Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+I: entesos com a establiments o àrees d’una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes.

Es podran subvencionar les següents accions:

2.1 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva.

2.2 Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+I, entesos com a establiments o àrees d’una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.

2.3 Projectes estratègics, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments. Els projectes s’hauran de dur a terme en algun dels municipis inclosos al mapa d’ajuts de finalitat regional.

Qui pot ser beneficiari?

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb projectes amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles.

S'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Quins son els requisits específics?

Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació. Els projectes hauran de presentar la creació de com a mínim:

1.1 Centres de Serveis TIC: 25 nous llocs de treball

1.2 Centres de Decisió Supraregional: 15 nous llocs de treball

1.3 Projectes Industrials: 15 nous llocs de treball

1.4 Centres Logístics: 25 nous llocs de treball

1.5 Centres d’R+D: 8 nous llocs de treball

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes. Els projecte hauran de presentar, com a mínim, una inversió de:

2.1 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: 2.000.000€

2.2 Projectes d’inversió en centres d’R+D+I: 500.000€

2.3 Projectes estratègics: 5.000.000€ i la creació de 30 nous llocs de treball.

Quin és el període de presentació de la sol·licitud?

Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a les 14:00 hores del 15 de setembre del 2022.

Quines son les despeses subvencionables?

Línia 1. Projectes de creació de llocs de treball: Es considera subvencionable el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat. El cost laboral inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.

Línia 2. Projectes d’inversió: Actius fixes productius, tan materials (maquinària, equipament productiu i/o de laboratori) com immaterials, i instal·lacions també clarament vinculades al procés productiu. No s’acceptaran actius de segona mà.

Quina és la intensitat i l’import de l’ajut?

Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació: intensitat del 30% amb un ajut màxim de 200.000€.

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes:

2.1 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: intensitat del 8% amb un ajut màxim de 200.000€.

2.2 Projectes d’inversió en centres d’R+D+I: intensitat del 15% amb un ajut màxim de 200.000€.

2.3 Projectes estratègics: intensitat del 8% amb un ajut màxim de 1.500.000€.

Sol·licitud d’ajut:

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat)

» Més informació

Per ampliar informació sobre aquest tema contacta amb nosaltres.

Assessorament en R+D+i | Abraham Arcos | innova@cecot.org