Pla Renove màquina eina 2021

El Consell de Ministres aprova el Pla Renove de Màquina-eina 2021 per un import de 50 milions de €.

El dimarts 14 de setembre, el Consell de Ministres va aprovar un programa nacional dotat de 50 milions d'euros per a impulsar la inversió en equips productius, en concret, màquines eina i equips de fabricació additiva i impressió 3D.

Esperem que l'ordre es publiqui en el BOE en uns dies, però com el termini per a la presentació de les sol·licituds d'ajuda serà necessàriament molt breu és important començar a treballar les operacions i les mateixes sol·licituds.

Encara que el text definitiu no es coneixerà fins a la seva publicació en el BOE, resumim les claus a tenir en compte:

Objecte de l'ajuda

Inversions realitzades per PIMES industrials en territori nacional per a l'adquisició de màquines eina, i equips industrials de fabricació additiva (llista completa) que:

a) suposin l'ampliació de la capacitat productiva d'un establiment existent; o
b) suposin la diversificació de la producció d'un establiment existent en nous productes addicionals; o
c) impliquin un canvi essencial en el procés general de producció d'un establiment existent.

Inclou les despeses d'instal·lació i posada en marxa fins a un màxim del 15% de l'import de la màquina adquirida.

Percentatges de suport i límits de l'ajuda

Amb un màxim per màquina de 175.000 € i 300.000 € per empresa, i un màxim de 3 màquines en una sol·licitud, se subvenciona amb un:

• 20% del total de la inversió per a petites empreses (ocupen a menys de 50 empleats, i no excedeixen els 10 milions de € de facturació ni de balanç general anual)
• 10% per a mitjanes empreses (ocupen a menys de 250 empleats, i no excedeixen els 50 milions de € de facturació ni els 43 milions de € de balanç general anual)

Import mínim subvencionable per equip: 70.000 €

Memòria justificativa

L'empresa sol·licitant haurà de presentar una memòria justificativa de les inversions que serà avaluada i puntuada.

Criteris d'avaluació (entre parèntesis, valor de cada apartat)

A. Adequació als tipus d'actuació i els beneficiaris establerts en l'ordre. (Excloent)
B. Existència de quotes vençudes amb antiguitat superior a 4 anys segons informe CIRBE presentat. (Excloent)
C. Viabilitat econòmica i financera (mínim 1,5, màxim 3) sobre la base de:
C.1. Import de les actuacions amb relació a l'actiu de l'empresa (1)
C.2. Ebitda 2019 (1)
C.3. Ràtio de cobertura del deute 2019 (1)
D. Viabilitat tècnica (mínim 3, màxim 7) sobre la base de:
D.1. Contribució a la transformació digital (2,5)
D.2. Contribució a la transició ecològica (2,5)
D.3. Caràcter dinamitzador de l'economia de la zona (1)
D.4. Valoració tècnica en funció dels fonaments presentats (1)

Requisits addicionals

o Cada empresa beneficiària haurà de presentar una única sol·licitud amb un màxim de 3 màquines adquirides per sol·licitud.
o Cada unitat d'inversió (màquina) haurà de comptar amb 3 ofertes, no vinculades amb l'entitat sol·licitant de l'ajuda.
o Les factures i pagaments hauran de ser posteriors a la data de la sol·licitud d'ajuda.
o Prèviament a la liquidació de l'ajuda aprovada, s'haurà de constituir en el moment de l'aprovació i fins a la justificació final del projecte, una garantia (aval) del 100% de l'import de l'ajuda rebuda.
o Termini d'execució: des d'endemà a presentació de sol·licitud fins a 15 mesos comptats des de la data de resolució de la concessió.
o El programa és incompatible amb altres ajudes.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en R+D+i | Abraham Arcos | innova@cecot.org

Informació facilitada per Confemetal