Línia d'Ajudes a Plans d'Innovació i Sostenibilitat en la Indústria Manufacturera

PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA
Línia d'Ajudes a Plans d'Innovació i Sostenibilitat en la Indústria Manufacturera

Dins de les actuacions del Ministeri d'Indústria amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es troba la línia d'Ajudes a Plans d'Innovació i Sostenibilitat en l'àmbit de la Indústria Manufacturera, enllacem l'ordre amb les bases. Aquesta línia d'ajudes té per objectiu impulsar la transformació industrial cap a la sostenibilitat i la innovació com a processos continus de l'empresa. Per a aquest any 2021 existeix un pressupost de 80 M€ en forma de préstec (Termini d'amortització deu anys, 3 de carència) i 14 M€ en forma de subvenció.

El finançament total a concedir, préstec nominal més subvenció, serà com a màxim del 80% sobre el pressupost finançable i l'import de l'ajuda a concedir en forma de subvenció, serà com a màxim:

• Del 50% del pressupost finançable en el cas de petites empreses.

• Del 20% del pressupost finançable en el cas de mitjanes empreses.

• Del 10% del pressupost finançable en el cas de grans empreses per a projectes de la Línia de Sostenibilitat i Eficiència Energètica.

• Del 5% del pressupost finançable en el cas de grans empreses per a projectes de la Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació.

S'aplicaran els següents límits màxims a la quantia de les ajudes concedides:

• Per als projectes predominantment de recerca industrial, 20.000.000 d'euros per empresa i projecte. Si es tracta d'un projecte Eureka o d'un projecte executat per una empresa comuna, establerta sobre la base de l'article 185 o de l'article 187 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, aquest límit serà de 40.000.000 d'euros per empresa i projecte.

• Per als projectes predominantment de desenvolupament experimental, 15.000.000 d'euros per empresa i projecte. Si es tracta d'un projecte Eureka o d'un projecte executat per una empresa comuna, establerta sobre la base de l'article 185 o de l'article 187 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, aquest límit serà de 30.000.000 d'euros per empresa i projecte.

• Per als projectes d'innovació en matèria d'organització i processos, 7.500.000 euros per empresa i projecte.

• Per als projectes de protecció del medi ambient, 15.000.000 d'euros per empresa i projecte.

• Per als projectes d'eficiència energètica, 10.000.000 d'euros per empresa i projecte.

Seran susceptibles d'ajuda els plans d'innovació i de sostenibilitat, estructurats en un o diversos projectes associats a alguna de les següents línies d'actuació:

1. Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació:

 Recerca industrial: La recerca planificada o els estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per a desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents; comprèn la creació de components de sistemes complexos i pot incloure la construcció de prototips en un entorn de laboratori o en un entorn amb interfícies simulades amb els sistemes existents, així com línies pilot, quan sigui necessari per a la recerca industrial i, en particular, per a la validació de tecnologia genèrica.

Projectes de desenvolupament experimental: L'adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats. Podrà incloure, per exemple, altres activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos i serveis. Entre les activitats podrà figurar l'elaboració de projectes, dissenys, plans i altres tipus de documentació sempre que no vagi destinada a usos comercials.

• Projectes d'innovació en matèria d'organització: L'aplicació d'un nou mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, l'organització del centre de treball o les relacions exteriors.

• Projectes d'innovació en matèria de processos. L'aplicació d'un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat (inclosos canvis significatius quant a tècniques, equips o programes informàtics).

2. Línia d'Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica:

• Inversions amb caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient

• Inversions amb caràcter innovador en mesures d'estalvi energètic o energies renovables. Es consideraran aquelles inversions destinades a millores que permetin aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica en els processos de producció de l'entitat o substitució de fonts d'energia fòssil per renovable.

Els projectes han d'estar destinats a aplicar-se en la cadena de valor de la indústria manufacturera i hauran d'adaptar-se almenys a alguna de les següents prioritats temàtiques:

1. Economia circular i ecoinnovació aplicades en la millora de les cadenes de valor. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, recerca industrial, desenvolupament experimental o innovació en matèria d'organització o de processos orientats a:

• Disseny, evolució o implantació de sistemes productius per a la transició ecològica.

• Optimització de recursos, matèries primeres i reducció de residus.

• Reutilització, reciclatge i aprofitament matèries primeres secundàries.

• Ecodisseny, amb criteris d'economia circular (major vida útil, reparabilitat, reciclabilitat).

2. Descarbonització, eficiència energètica, noves fonts d'energia renovable i reducció d'emissions contaminants. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, recerca industrial, desenvolupament experimental o innovació en matèria d'organització o de processos orientats a:

• Implementació i utilització de tecnologies i processos productius més eficients i menys intensius en l'ús d'energia i matèries primeres o amb un menor impacte ambiental; millores eficiència energètica, reducció de consum d'energia, reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle o dels contaminants associats a l'activitat industrial.

• Implementació i utilització de tecnologies per a la descarbonització com la utilització de noves fonts d'energia renovable o les tecnologies d'emmagatzematge d'energia, fins i tot l'hidrogen i la pila de combustible, i captura i ús o valorització de CO₂

• Implementació de tecnologies que redueixin les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de procés.

• Desenvolupament de nous productes de baixa petjada de carboni en el seu cicle de vida.

3. Materials i productes avançats. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, recerca industrial o desenvolupament experimental.

4. Innovació en processos de qualitat i seguretat. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica o innovació en matèria d'organització o processos orientats a:

• Noves metodologies d'assajos i validacions.

• Millores de qualitat respecte al que s'estableix en normes i estàndards.

• Traçabilitat de procés i producte.

5. Innovacions del procés productiu derivat de la prioritat temàtica 3. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica o innovació en matèria d'organització o processos derivats de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en l'àmbit de materials i productes avançats.

El termini de presentació de sol·licituds i de la corresponent documentació serà el que estableixin les convocatòries, no sent aquest superior a seixanta dies hàbils des de l'endemà a la data de publicació de l'extracte de convocatòria en el BOE. 

Us adjuntem la presentació realitzada pel Ministeri d'Indústria amb informació sobre aquesta línia d'ajudes i sobre el Fons de Suport a la inversió industrial (antiga reindus).

Més informació: Ordre ICT/789/2021, de 16 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a plans d'innovació i sostenibilitat en l'àmbit de la indústria manufacturera.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en R+D+i | Abraham Arcos | innova@cecot.org

Informació facilitada per Fedequim