Bases reguladores | Línia de subvencions de suport a projectes de reindustralització i inversió del sector industrial i de serveis a la producció

Us informem de la publicació de la RESOLUCIÓ EMT/2702/2021, d'1 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció.

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció que ajudin a mitigar l'efecte negatiu que la pandèmia de la COVID-19 ha generat sobre la indústria mitjançant les línies següents:

a) Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització.

b) Subvencions a projectes que incorporin en centres productius existents llocs de treball afectats per situacions de tancament, reducció de l'activitat o deslocalització, acordat en el marc del procediment del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació entre empresa i representants sindicals.

c) Subvencions a projectes per a la realització d'inversions industrials en actius fixos a Catalunya o que al mateix temps comportin un increment net de llocs de treball.

d) Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que hagin comunicat aquesta situació al Departament d'Empresa i Treball mitjançant la presentació del formulari habilitat.

e) Subvencions a la realització d'anàlisi d'oportunitats empresarials per a aconseguir aliances estratègiques, fusions i adquisicions entre empreses del sector industrial.

Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les empreses que desenvolupin algun dels projectes citats anteriorment. La CCAE (Classificació catalana d'activitats econòmiques) del projecte desenvolupat, que haurà de ser industrial o de serveis a la producció, haurà d'estar inclosa en la llista de CCAE que es detalla en l'annex 4 de la Resolució. Els beneficiaris hauran de tenir la seu social o la seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible en l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i en el portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions hauran de formalitzar-se exclusivament i obligatòriament pel canal electrònic, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

El termini de presentació de sol·licituds es determinarà en la convocatòria corresponent.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en R+D+i | Abraham Arcos | innova@cecot.org

Informació facilitada per Fedequim