Ajudes a la Indústria Connectada 4.0.

Aquesta actuació persegueix el suport a projectes que promoguin la transformació digital de les empreses industrials al mateix temps que contribueixin a la millora de la seva sostenibilitat ambiental a conseqüència d'aquesta digitalització.

Podran acollir-se a les ajudes establertes les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites en el registre corresponent, amb independència de la seva grandària, que desenvolupin una activitat industrial i que no formin part del sector públic. S'entendrà que el sol·licitant desenvolupa una activitat industrial si les activitats per a les quals sol·licita l'ajuda financera s'enquadren en la secció C-Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i activitats complementàries tal com estableix l'Annex I de l'Ordre de bases. Així mateix, cal que el sol·licitant hagi desenvolupat aquestes activitats almenys durant un període de tres anys comptats fins a la data de fi de termini de sol·licitud.

D'altra banda, s'estableixen una sèrie de prioritats temàtiques com ara:

Plataformes d'interconnexió de la cadena de valor de l'empresa (programari).

• Solucions per al tractament avançat de dades (programari).

• Solucions d'intel·ligència artificial (programari).

• Projectes de simulació industrial (bessó digital, programari).

• Disseny i fabricació additiva (simulador 3D, I+D+i, nous processos o nous materials i tintes…).

• Projectes de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial.

• Robòtica col·laborativa i cognitiva (almenys un robot físic).

• Sensórica.

Quant als instruments i característiques de l'ajuda, els suports es configuren en format mixt de préstec i subvenció amb 2 línies d'actuació diferenciades:

• ACTIVA – pime: només per a Pimes segons la definició de la UE. L'ajuda serà de 5 anys (2 anys de carència).

• ACTIVA – Grans implementacions: per a totes les empreses sent 10 anys (3 anys de carència) el període de durada de l'ajuda.

El finançament total a concedir, préstec nominal més subvenció, serà com a màxim del 80 per cent sobre el pressupost finançable. A la vegada, les despeses finançables disposen d'un termini de 24 mesos després de la

Resolució de la concessió i per a ACTIVA - pime estarien constituïts per:

• Aparells, equips i infraestructura.

• Col·laboracions externes.

• Despeses d'amortització de l'instrumental i equips i lloguer d'equipament per a validació preliminar.

En canvi, per a ACTIVA – grans implementacions, les despeses finançables són els següents:

• Costos de personal.

• Costos d'instrumental i material inventariable.

• Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents.

Us enllacem l'Ordre amb les bases reguladores per la concessió d'ajudes.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en R+D+i | Abraham Arcos | innova@cecot.org