Llei 5/2020 mesures fiscals

Amb data 30 d‘abril, s’ha publicat al DOGC la Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Pel que respecta a les mesures de caràcter fiscal, destaquem:

IRPF. Amb efectes per l’exercici 2020:

Increment del mínim del contribuent aplicable pel càlcul del gravamen autonòmic a 6.105 €, per a contribuents que compleixin que la suma de les bases liquidables general i de l’estalvi sigui igual o inferior a 12.450 €.

Modificació de l’escala autonòmica:

• a partir de 90.000€ de base liquidable, tipus del 23,5%.

• a partir de 120.000 € de base liquidable, tipus del 24,5%

• manteniment del marginal màxim del 25,5% a partir dels 175.000€ de base liquidable, que agregant-ho a l'estatal, dóna un 48%, igual que abans.

ISD (Impost sobre Successions i Donacions). Aplicable a partir del 1/05/2020:

Modificació dels coeficients multiplicadors de la quota tributària pels grups I i II, deixant el coeficient 1 només per patrimonis preexistents de fins a 500.000 €:

Patrimoni preexistent (euros)

Grups de parentiu

I i II

III

IV

De 0 a 500.000

1,0000

1,5882

2,0000

De 500.000,01 a 2.000.000,00

1,1000

1,5882

2,0000

De 2.000.000,01 a 4.000.000,00

1,1500

1,5882

2,0000

Més de 4.000.000,00

1,2000

1,5882

2,0000

› Modificació de les taules de bonificacions (a la baixa) pels grups I i II, de tal manera que s’apliquen els mateixos percentatges que ja existien pel grup I, i altres inferiors pel grup II

Les bonificacions en successions establertes pels grups I i II passen a ser incompatibles amb les reduccions que s’estableixen a les seccions tercera a desena (entre les que trobem la reducció que afecta a les participacions d’empreses familiars), a excepció de la reducció referent a l’habitatge habitual, que sempre és aplicable.

ITP/AJD (Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats) Aplicable a partir del 1/05/2020:

 Tipus reduït del 5% de TPO per a l’adquisició de l’habitatge habitual per famílies monoparentals.

 Modificació de la bonificació de la quota de TPO per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries, en el sentit de reduir a 3 anys el termini màxim per a revendre l’habitatge (abans eren 5 anys).

 Bonificació del 60% en la quota de l’AJD per a les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les

Impost sobre les begudes ensucrades envasades. Aplicable a partir del 1/07/2020. Increment del tipus de gravamen, que passa a ser:

0,10 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre d’entre 5 i 8 grams per 100 mil·lilitres (abans 0,08).

0,15 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre superior a 8 grams per 100 mil·lilitres (abans 0,12).

Creació d’un nou impost:l'Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Aplicable a partir del 1/05/2020. Amb un caràcter finalista, grava la incidència, l'alteració o el risc de deteriorament que ocasiona sobre el medi ambient la realització de les activitats que hi queden subjectes, mitjançant les instal·lacions i altres elements patrimonials afectes a aquestes. Aquestes activitats són, d'una banda, les de producció, emmagatzematge o transformació d'energia elèctrica i, d'una altra, les de transport d'energia elèctrica, de telefonia o de comunicacions telemàtiques per mitjà dels elements fixos del subministrament d'energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org