Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya (REA)

Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya (REA)

El REA (Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya) és un registre al qual han d’estar inscrites  les empreses o autònoms amb personal assalariat que siguin contractades o subcontractades per realitzar treballs en una obra de la construcció.

S’haurà de sol·licitar el REA allà on l’empresa tingui el domicili social. Encara que la inscripció es faci a Catalunya, té validesa a tot el territori espanyol i s’haurà de renovar la inscripció cada 3 anys.

Requisits per registrar-se al REA

- Disposar d’infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l’activitat i exercir directament la direcció dels treballs assumint els riscos, obligacions i responsabilitat arrelada a l’activitat de l’empresa.

- Disposar d’una organització preventiva adequada

- Estar al corrent del pagament de la Seguretat Social (en el cas de les persones físiques)

- Acreditar que disposen de recursos humans en l'àmbit directiu i productiu, que tenen la formació necessària en prevenció de riscos laborals i que disposen d'una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995.

Tramitació

Per procedir a la tramitació del REA s’ha de concertar cita prèvia trucant al telèfon 937361100

Documentació necessària

Certificat DigitalSi no disposeu d’un Certificat Digital nosaltres podem fer-vos-el

* Persona jurídica (empresa)

- DNI, passaport o targeta de residència (original) de la persona amb poders de la empresa.

- Escriptures de constitució de la societat i document públic on consti el nomenament del representant legal (original).

- Certificat del Registre Mercantil relatiu a la constitució

* Persona física (autònoms amb treballadors)

- DNI, passaport o targeta de residència (original) de l’autònom titular.

* Documentació:

- Sistema d’organització preventiva (document acreditatiu de que l’empresa disposa d’una organització preventiva adequada).

- Formació dels treballadors i treballadores, nivell directiu i productiu (document acreditatiu de la formació en prevenció de riscos laborals dels recursos humans de les empreses).

Per a qualsevol aclariment o consulta pots posar-te en contacte amb la Cecot al telèfon 93 736 11 00