Actualitzat l'Estatut de Consumidors Electrointensius

El passat dia 14 de juny veia la llum la modificació de l'Estatut de Consumidors Electrointensius, per adaptar-los a les noves Directrius Europees sobre Ajudes d'Estat en Matèria d'Energia i Clima.

Aquesta actualització de l'Estatut de Consumidors Electrointensius incrementa el nombre d'empreses potencials beneficiàries, tant per haver-se ampliat el ventall de sectors als quals s'aplicaria, com per l'actualització i simplificació mateixa de determinades condicions a considerar a l'hora de determinar si una empresa pot o no ser potencial beneficiària dels mecanismes d'ajuda previstos.

A continuació repassem aquesta norma, destacant particularment alguns d'aquests elements nous, fonamentalment pel que fa als sectors subvencionables d'acord amb les noves directrius d'ajudes d'estat que aquesta norma incorpora al dret intern, i també pel que fa als requisits que marca la norma per poder optar als beneficis i ajudes que es reconeixen als consumidors electrointensius.

Què és un consumidor electrointensiu?

El R.D. 1106/2020 (modificat el 2022 per Resolució de 7 d'abril i més recentment pel R.D. 444/2023 de 13 de juny) estableix que una indústria electrointensiva és aquella el principal factor de producció, encara que no l'únic, és l'electricitat.

L'article 2 del Reial decret estableix que són consumidors electrointensius aquells consumidors elèctrics que:

• Facin un ús intensiu de l'electricitat.

• Facin un consum elevat en hores de baixa demanda elèctrica.

• Tinguin una corba de consum estable i previsible.

• Comptin amb el certificat de consumidor electrointensiu.

Requisits per poder optar a la categoria de consumidor electrointensius

Aquest Reial decret articula una sèrie d'ajudes i subvencions condicionades a uns requisits i obligacions.

Els requisits són una sèrie de punts que una organització ha de complir per poder ser considerada com a possible beneficiària de l'ajuda.

Requisits per a ser considerat consumidor electrointensiu

Per a ser considerat com a consumidor electrointensiu s'estableixen els següents requisits (destacant respecte de cadascun d'ells, les principals novetats que ara introdueix la norma):

• Haver consumit, durant almenys dos dels tres anys anteriors, un volum anual d'energia elèctrica superior a 1 GWh i, al mateix temps, per a aquests mateixos períodes, haver consumit en les hores corresponents al període tarifari vall almenys el 46 % de l'energia (percentatge menys exigent que el 50% que anteriorment exigia la norma).

• El quocient durant almenys dos dels tres anys anteriors entre el consum anual i el valor afegit brut (VAB) ha de ser superior a 0,25 kWh/€ (es modifica a la baixa el valor de la intensitat d'ús de l'electricitat, ja que el valor de referència anterior era d'1,5 kWh/€). El valor afegit brut (VAB) és la diferència entre la producció valorada a preus bàsics (sense impostos) i els consums intermedis valorats a preus d'adquisició.

• Finalment, l'activitat ha d'estar compresa en els CNAE de l'annex I del RD 1106/2020 (annex que incorpora importants novetats en la modificació del RD del 14 de juny de 2023, i que a continuació destaquem).

Nous sectors en l'Estatut de Consumidors Electrointensius

S'amplia el catàleg de sectors que poden acollir-se a les ajudes, tant manufacturers com extractius, per la seva elevada intensitat energètica i exposició al comerç internacional, d'acord amb les més recents Directrius europees sobre ajudes d'estat en matèria de medi ambient i energia.

També modifica la norma la metodologia de càlcul de l'ajuda, distingint entre dos tipus de sectors que poden accedir a aquest tipus d'ajudes. La norma distingeix entre sectors "en risc significatiu" (85% dels costos subvencionables) i sectors "en risc" (75% dels costos subvencionables o 85% si a més compleixen determinades obligacions).

Sectors en "risc significatiu":

2410 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones

2420 Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero

2431 Estirado en frío

2432 Laminación en frío

2434 Trefilado en frío

2442 Producción de aluminio

2443 Producción de plomo, cinc y estaño

2444 Producción de cobre

2445 Producción de otros metales no férreos

2446 Procesamiento de combustibles nucleares

2451 Fundición de hierro

2550 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos

2561 Tratamiento y revestimiento de metales

2571 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería

2593 Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles

2594 Fabricación de pernos y productos de tornillería

2611 Fabricación de componentes electrónicos

2720 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos

2731 Fabricación de cables de fibra óptica

2732 Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y eléctricos

2790 Fabricación de otro material y equipo eléctrico

2815 Fabricación de cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de transmisión

3091 Fabricación de motocicletas

3099 Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p.

Sectors en "risc":

2452 Fundición de acero

2453 Fundición de metales ligeros

2591 Fabricación de bidones y toneles de hierro o acero

2592 Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros

2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor

Obligacions dels consumidors electrointensius

Un cop l'organització acredita tots els requisits i és considerada elegible, haurà de complir un conjunt d'obligacions addicionals. Entre elles:

A. En l'àmbit del consum:

Els consumidors hauran de proveir mensualment a l'operador del Sistema (Red Elèctrica d'Espanya) el seu consum mensual amb almenys un 75 % de precisió (excloent les interrupcions).

B. En l'àmbit de la contractació:

El beneficiari de l'ajuda haurà de tenir contractada almenys un deu per cent de l'energia mitjançant instruments a termini, directament o indirectament, d'electricitat d'origen renovable amb una durada mínima de cinc anys.

El 10% del consum elèctric que s'ha de contractar a termini s'ha de calcular sobre la base de l'energia elèctrica presa de la xarxa, excloent l'autoconsum en la instal·lació (nou aspecte en aquesta reforma més recent).

D'altra banda, quedaran exemptes de l'obligació anterior els consumidors electrointensius que tinguin la consideració de PIME.

C. En l'àmbit de la gestió de l'energia, l'eficiència energètica i la descarbonització:

• L'empresa tindrà dos anys des de la concessió del certificat de consumidor electrointensiu per disposar d'un sistema de Gestió de l'Energia auditat i certificat conforme a la norma UNE-EN ISO 50001.

• El destinatari de l'ajuda haurà de comprometre's a realitzar inversions, almenys cada quatre anys, per a millores en el rendiment energètic.

• Invertir almenys el 50 % de l'ajuda rebuda en projectes que generin reduccions substancials de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de la instal·lació.

• Reduir la petjada de carboni del seu consum elèctric, de manera que almenys el 30 % del consum d'electricitat de la instal·lació procedeixi de fonts d'energia renovables.

D. En l'àmbit de l'ocupació i l'activitat productiva:

El receptor haurà de mantenir l'activitat productiva durant almenys els tres anys següents a la recepció de l'ajuda (amb excepcions per a empreses en crisi).

E. Informes:

Finalment, durant els tres anys següents a la recepció de la subvenció, el beneficiari de l'ajuda haurà de comprometre's a informar el Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) del consum d'electricitat, així com del seu origen, la producció de l'empresa i les ràtios de consum elèctric i tèrmic per unitat de producte.

Obtenir la certificació de consumidor electrointensiu

L'Estatut dels consumidors electrointensius estableix els requisits i el procediment per obtenir el certificat de consumidor electrointensiu.

Aquest certificat és de caràcter voluntari i comporta un seguit d'obligacions, però és necessari per poder accedir a mesures de suport destinades a la indústria electrointensiva.

La sol·licitud per obtenir el certificat es pot realitzar en qualsevol moment a través del procediment electrònic Certificació de la condició de consumidor electrointensiu.

Manual per a la sol·licitud del Certificat de Consumidor Electrointensiu disponible a:

ManualSolicitudCertificado.pdf

Beneficis regulats en el mateix RD de Consumidors Electrointensius

El mateix estatut ja regula mecanismes per atenuar els costos energètics:

• Mecanisme de compensació als Consumidors Electrointensius dels càrrecs per al finançament de la retribució específica a renovables i cogeneració d'alta eficiència i per al finançament addicional en els territoris no peninsulars.

El RD estableix les bases reguladores que determinen les condicions d'accés a les ajudes que, en forma de subvenció, compensen els consumidors electrointensius, d'acord amb el que estableix la normativa de la Unió Europea i per als sectors que recull el mateix RD.

Aquestes subvencions estan subjectes a concurrència competitiva i a una convocatòria específica que es publica anualment.

• Mecanisme de cobertura de riscos derivats de l'adquisició d'energia elèctrica a mitjà i llarg termini per part de consumidors electrointensius, a través del Fons Espanyol de Reserva per a Garanties d'Entitats Electrointensives (FERGEI).

» Text de l'Estatut de Consumidors Electrointensius (versió consolidada amb actualització de juny de 2023)
 Altres eines de suport per a consumidors electrointensius en el Pla Nacional de Resposta a les conseqüències de la guerra a Ucraïna:

S'aplica fins a finals de 2023:

• Reducció de l'impost especial sobre el consum elèctric del 5% al 0,5%.

• Reducció de l'IVA del gas i l'electricitat al 5%.

• Suspensió de l'impost del 7% a la generació elèctrica.

Excepció ibèrica: s'amplia fins a finals d'any (encara que actualment inactiva perquè el preu del gas és < 50 €/MWh).

Font: Confemetal

 

  Més informació

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessor en Renovables i Autoconsum Fotovoltaic| Carles Vidal | renovables@cecot.org