Nova convocatòria del Programa d’ajuts per a autònoms i microempreses “Ocupació + Transformació"

Són uns ajuts de 5.000 euros per a autònoms, microempreses i cooperatives amb persones assalariades

S’ha obert una nova convocatòria del programa d’ajuts ‘Ocupació + Transformació’. Consisteix en el pagament de 5.000 euros a autònoms, microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades o sòcies treballadores.

L’objectiu és oferir-los suport per al manteniment de l’ocupació i facilitar la transició cap a l'economia verda o digital.

Termini

Les sol·licituds es poden realitzar fins al dia 28 de febrer a les 15 hores.

Condicions per accedir-hi

Data d’inici de l’activitat anterior o igual a l’1 de desembre de 2021.

No haver rebut la subvenció l’any 2022.

Poden sol·licitar l’ajut:

Les persones treballadores autònomes i les microempreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica.

→ Que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut.

→ Amb un centre de treball a Catalunya.

→ Amb un volum de negoci anual de l’any 2021 no superior a 2 milions d'euros.

Les cooperatives i les societats laborals.

→ Que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut.

→ Amb un centre de treball a Catalunya.

→ Amb un volum de negoci anual de l’any 2021 no superior a 2 milions d'euros.

→ En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.

Important: Les persones que van rebre la subvenció del Programa Ocupació + Transformació el 2022 no podran ser beneficiàries de la convocatòria 2023.

Com es demanen

Per internet del 20 al 28 de febrer.

Les entitats beneficiàries de l’ajut es comprometen a:

El manteniment de l'ocupació de les persones treballadores assalariades en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l'ajut.

En el cas de les cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini les persones sòcies treballadores que estiguin en alta en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya a comptar des del dia en què sol·liciten l'ajut.

La persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.

L’acció de recolzament per iniciar la transformació cap a l’economia verda o la transformació digital consistirà en la participació en formacions finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses, o formació privada.

Qui ha de fer la formació:

En cas que el/la beneficiari/a de l’ajut sigui una persona treballadora autònoma: la persona treballadora autònoma que rep l’ajut.

En cas que la beneficiària de l’ajut sigui una microempresa: qualsevol dels socis de l’empresa que rep l’ajut, durant un període mínim de 6 mesos des de l’obtenció de l’ajut.

En cas que la beneficiària de l’ajut  sigui una cooperativa o societat laboral: qualsevol del socis de la cooperativa o societat laboral, durant un període mínim de 6 mesos des de l’obtenció de l’ajut.

Qui NO pot fer la formació:

Si es tracta d’un autònom que ha rebut l’ajut i té professionals al seu càrrec, en cap cas poden fer la formació aquestes persones assalariades.

Quina formació han de fer:

Han de fer la formació que tingui relació amb la branca per on han rebut la subvenció, digitalització o economíaverda.

La formació ha de tenir mínim 10 hores.

Pot ser en metodología online, presencial, mixta i/o virtual.

Pot ser subvencionat i/o privat, tant el fons de finançament del curs.

La data limit per fer el curs és de 6 mesos a partir de la data que han rebut l’ajut.

Hauran d’acreditar que han fer el curs, per això és indispensable que amb l’entitat que facin el curs els han d’expedir una titulació on hi figuri com a mínim: nom de l’entitat formativa, nom, codi del curs i continguts del curs, durada i nom de la persona beneficiaria de la formació.

Formació lligada al programa d’ajuts per a autònoms i microempreses “Ocupació + Transformació"
Accés al tràmit
Preguntes més freqüents

Per a qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic a: treballautonom@gencat.cat