Establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques