Conveni col·lectiu estatal per a les empreses del comerç de flors i plantes - Revisió salarial 2021 i 2022

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la resolució de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de revisió salarial per als anys 2021 i 2022 del Conveni col·lectiu estatal per a les empreses del comerç de flors i plantes

Codi de conveni: 99001125011982

Data de publicació: 19/06/2023.

Àmbit territorial: Aquest conveni s'aplicarà en tot el territori espanyol.

Acords:

De conformitat amb l'article 18 del conveni col·lectiu que estableix el següent:

Clàusula de revisió salarial: En el cas que la suma dels increments dels anys 2021 i 2022 pactats en aquest conveni respectivament, és a dir un 2,30% de tots dos anys, sigui inferior a la suma del resultat dels índexs de preus al consum dels anys 2021 i 2022, la diferència s'incrementarà en els salaris del 2023 amb efectes d'1 de gener procedint, si escau per part de la Comissió Mixta del Conveni a l'actualització dels salaris del 2023.

La suma dels índexs de preus al consum dels anys 2021 i 2022 ha estat del 12,20% (6,5% més 5,7% respectivament). El resultant a aplicar en els salaris de 2023 serà del 9,90% (12,20% -2,30%).

Una vegada trobat el percentatge a aplicar (9,9%), aquest s'aplicarà als salaris del 2023, adjuntant-se aquestes taules salarials en la present acta com a Annex I.

 

» Per accedir a les taules, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org