Conveni col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària - Taules salarials definitives 2022 i taules 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució per la qual es registren i publiquen les taules salarials definitives de 2022 i les taules salarials inicials de l'any 2023 del VII Conveni col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària.

Data de publicació: 12/07/2023

Codi de conveni: 99014585012004

Acords:

1. Vist que la taxa de variació anual final de l'IPC general durant l'any 2022, ha quedat situada en el 8,39%, com a resultat de calcular quant ha variat percentualment l'IPC en els últims dotze mesos del citat exercici [(6,1 + 7,6 + 9,8 +8,3 + 8,7 + 10,2 + 10,8 + 10,5 + 8,9 + 7,3 + 6,8 + 5,7) / 12], i comparant aquesta última quantitat amb la taxa de variació percentual de l'IPC general que es va calcular per a l'any anterior 2021, un 3,10%, la primera resulta superior a la segona, per la qual cosa escau incrementar els imports de la Taula inicial vigent durant 2022, en la diferència resultant: un 5,29%.

2. Atès que el Conveni ha quedat prorrogat automàticament fins al 31 de desembre de 2023 en virtut del que es disposa en l'article 4, i sobre la base del criteri establert a aquest efecte en els precitats articles 4 i 28 del Conveni, s'elaboren les taules salarials inicials corresponents a 2023, que s'inclouen també en el precitat annex I.

3. Les diferències salarials que poguessin sorgir respecte a les taules inicials de 2022 per aplicació de les taules salarials definitives, que són aprovades per mitjà de la present acta, puguin ser abonades per les empreses al llarg de l'any 2023.

» Per accedir a l'acord, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org