Conveni col·lectiu estatal de gestories administratives - Taula salarial 2022

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació l'Acta a la qual s'adjunta la taula salarial per a l'any 2022 del VIII Conveni col·lectiu estatal de gestories administratives.

Codi de conveni: 99002385011981

Data de publicació: 21/03/2023

Taula salarial de l'any 2022: Després de revisar la proposta de retribució salarial per a l'any 2022, tal com s'havia acordat en l'article 24 del present Conveni, que consistia a incrementar la retribució salarial de l'any 2021, en la variació a l'alça que experimenti l'Índex de Preus al Consum a la finalització de l'exercici 2022, resultant ser aquest un 5,7%, s'acorda per unanimitat aprovar la taula salarial per a l'any 2022 conforme al document que s'adjunta, com a Annex l.

Aplicació de la nova taula i diferències salarials sorgides d'aquestes. La Comissió Paritària en exercici de les facultats d'aplicació del conveni que li venen conferides en virtut del que es disposa en l'article 41.1 del mateix Conveni Col·lectiu, acorda per unanimitat que les diferències salarials que poguessin sorgir respecte a 2022 i en aplicació de les taules salarials que per mitjà de la present acta són aprovades, puguin ser abonades per les empreses al llarg del present any 2023 i això sense perjudici de la virtualitat aplicativa del que es disposa en l'article 5 del conveni.

» Per accedir el text amb les taules, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org