Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de la pell de la província de Barcelona per als anys 2022-2024

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de la pell de la província de Barcelona per als anys 2022-2024

Codi de conveni: . 08000735011994

Data de publicació: 15/06/2023

Àmbit territorial: Aquest conveni s'aplicarà a tots els treballadors/es de Barcelona i la seva provincia

Vigència i durada: El present conveni col·lectiu entrarà en vigor l'1 de gener de 2020 i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2024, excepte en aquelles matèries on s'estableixi una cosa diferent. I segons el que s'estableix en la disposició addicional del present conveni.

Jornada i horari de treball: Normes comunes: S'estableix una jornada màxima anual de treball efectiu, ja sigui en torn partit o continu, especificada per a cada exercici i cadascun dels sectors inclosos en aquest conveni:

Any 2022: 1815 hores anuals

Any 2023: 1807 hores anuals

Any 2024: 1807 hores anuals

Taula de retribucions: S'annexen al present conveni les taules salarials corresponents al període de vigència previst en l'article 4 d'aquest.

1- Per l'any 2022 i amb efectes de 01/01/2022, s'acorda un increment salarial del 2,5% sobre les taules salarials del 2021, resultant les taules definitives per l'any 2022 les que figuren en l'annex.

2- Per l'any 2023 i amb efectes de 01/01/2023, s'acorda un increment salarial del 4% sobre les taules salarials del 2022, resultant les taules definitives per l'any 2023 les que figuren en l'annex.

3- Per l'any 2024 i amb efectes 01/01/2024, s'acorda un increment salarial del 3,25% sobre les taules salarials del 2023, resultant les taules definitives per l'any 2024 les que figuren en l'annex.

» Per accedir al text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org