Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates per als anys 2022 - 2024

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates de la província de Barcelona per als anys 2022-2024.

Codi de conveni: 08100015012014

Data de publicació: 26/06/2023

Àmbit territorial: L’eficàcia i obligatorietat del present Conveni col·lectiu de treball, assoleix els límits territorials de la província de Barcelona

Vigència i durada: El present Conveni col·lectiu tindrà vigència des de la data de la seva signatura, amb excepció de l’indicat en relació als increments salarials (respecte als quals s’estarà al que específicament s’estipula), i fins el 31 de desembre de 2024.

Jornada laboral: El còmput anual d’hores de treball efectiu, per als anys 2022 i 2023 serà de 1.776 hores per a la jornada diürna i de 1.737 hores per a la nocturna, i des de 1 de gener de 2024, serà de 1.768 hores per a la jornada diürna i de 1.729 hores per a la nocturna. En la jornada continuada, estaran inclosos en el còmput de la mateixa, els 15 minuts de temps “d’entrepà”.

Increment salarial:

Per a l’any 2022, el salari serà el reflectit en la taula annexa, resultant d’aplicar un 4% sobre les taules salarials vigents a 1 de gener de de 2022, amb efectes del mateix 1 de gener de 2022.

Per a l’any 2023, es pacta un increment del 2’5% en relació als imports de taules 2022, resultant la taula annexa, que serà d’aplicació de 1 de Gener a 31 de Desembre de 2023.

Per a l’any 2024, es pacta un increment del 2’5%, en relació als imports de taules de 2023, resultant la taula annexa, que serà d’aplicació de 1 de Gener a 31 de Desembre de 2024.

Revisió salarial tècnica: En cas de que la suma dels IPC estatals corresponents als tres anys de vigència, 2022, 2023 i 2024, fos superior a la suma dels percentatges d’increments salarials pactats, es regularitzaran les taules del Conveni vigents a 31-12-2024, sense generar efectes retroactius, i fins a un màxim d’un 3% de l’esmentat possible diferencial.

Liquidació d’endarreriments: Els endarreriments derivats de l’aplicació del present Conveni col·lectiu, i revisions salarials pactades en la vigència i durada del mateix, es faran efectius com a màxim als 2 mesos immediatament posteriors a la signatura del Conveni.

 

» Per accedir al text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org