Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona.

Codi de conveni: 08000765011993

Data de publicació: 28/06/2023

Àmbit territorial: Aquest conveni s'aplicarà a tots els treballadors/es de Barcelona i la seva província

SMI

Que el Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, fixa el salari mínim interprofessional per a l'any 2023, segons consta publicat a BOE núm. 39 de data 15 de febrer de 2023, en import de 1.080 € mensuals i en 15.120,00 €/any.

Acords

1. Adequar l'import del salari per als contractes de formació en alternança de 1r i 2n any, segons el que es disposa en l'article 13.3 del Conveni col·lectiu per al comerç del metall de la província de Barcelona, a la nova normativa d'obligat compliment, sent els imports per a l'any 2023 els que s'adjunten en el text de l'Acord.

2. Adequar l'import del salari per als contractes de formació i l'aprenentatge de primer, segon i tercer, segons el que es disposa en l'article 13.9 del vigent Conveni, a la nova normativa d'obligat compliment, sent els imports per a l'any 2023 els que s'adjunten en el text de l'Acord.

 

                                                                                                 » Per accedir a l'acord, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org