Reial Decret Llei 17/2020 mesures fiscals

 Amb data 6 de maig, s’ha publicat al BOE el RD-llei 17/2020, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019. Pel que respecta a les mesures de caràcter fiscal, destaquem:

IS - Impost sobre Societats. Aplicable als exercicis que s’iniciïn a partir del 1/01/2020:

         - Modificació de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals espanyoles:

                   L’àmbit d’aplicació s’amplia als curtmetratges cinematogràfics (abans no es podia).

                   S'incrementen els percentatges de deducció del 25% al 30% pel primer milió de base de deducció, i del 20% al 25% per a l'excés.

                   Augmenta el límit absolut de la deducció de 3 a 10 milions d'euros.

                   S'amplien les excepcions (i en algun cas s'amplia el percentatge) al límit màxim de la suma d'aquesta deducció i de la resta d'ajudes percebudes que, en general, no pot excedir del 50% del cost de producció.

                   El límit especial que ja existia per a directors novells, que era del 70%, s'incrementa fins al 80%, i també augmenta el límit màxim de la producció, que passa d'1 a 1,5 milions d'euros.

        - Modificació de la deducció pels productors que executin una producció estrangera:

                   S'incrementa el percentatge, del 20% al 30%, de les despeses realitzades en territori espanyol sobre el primer milió de base de deducció, i es podrà aplicar una deducció del 25% sobre l'excés.

                 Segueix la condició que les despeses han de ser com a mínim, d’1 milió d'euros, però com a novetat ara s'estableix una excepció en el cas de despeses de preproducció i postproducció destinats a animació i efectes visuals realitzats en territori espanyol, per a les quals el límit es  redueix a 200.000 euros

                  S'amplia el límit màxim de la deducció, que passa de 3 a 10 milions d'euros.

IRPF - Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Aplicable a partir del 1/01/2020:

      - Modificació de l’article 19 de la llei 49/2002, amb l’increment dels percentatges de deducció per donatius, donacions i aportacions a entitats beneficiàries del mecenatge, conforme al quadre següent:

      - També s'incrementa el percentatge aplicable als donatius recurrents per l'import que excedeixi de 150 euros, que passa del 35% al 40%.

Esdeveniments d'excepcional interès públic: s'amplien els terminis de duració de certs esdeveniments considerats com d'excepcional interès públic.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org