Productes autoritzats per a desinfeccions contra el coronavirus

El Ministeri de Sanitat ofereix un llistat de productes virucides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia enfront del virus atesa la norma UNE-EN 14476. Els productes d'aquest llistat, només i exclusivament poden emprar-se en desinfeccions a tercers per personal professional especialitzat que compti amb una formació en el maneig de productes químics. Els d'ús “per públic general” queden restringits a l'àmbit domèstic propi. (Articles 2 i 3 del Reial Decret 830/2010).
 

Llistat de virucides autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 

Pel que fa a l’ozó

Es troba en l'actualitat en revisió per l'Agència Europea de Productes Químics (TIRA). Es tracta d'una substància oxidant generada in situ que té nombroses aplicacions industrials, però en el cas que ens ocupa, al no haver estat avaluada encara per la Unió Europea per al seu ús com a desinfectant d'ús ambiental, es desconeixen les dosis necessàries per a garantir la seva eficàcia com viricida i els efectes per a la salut que aquestes concentracions poden desencadenar.

Al ser una substància química perillosa, pot produir efectes adversos. En l'inventari de classificació de la TIRA (Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques) es notifica la classificació d'aquesta substància com a perillosa per via respiratòria, irritació de pell i mal ocular.

A continuació us enllacem una nota del Departament de Salut sobre tractaments de desinfecció en l’aire amb ozó on, entre d’altres qüestions, s’informa que les empreses que prestin serveis a tercers d’aplicació d’ozó, atès que és un biocida, han d’estar inscrites al Registre d’establiments i serveis plaguicides(ROESP) com a Serveis biocides a tercers.

Sobre el diòxid de clor

Segons la Societat Espanyola de Sanitat Ambiental, el diòxid de clor és un bon bactericida i fungicida però no viricida. No es troba el llistat de productes viricides autoritzats a Espanya pel Ministeri de Sanitat, per tant, no pot utilitzar-se com a tal.

En aquest sentit, la Societat Espanyola de Sanitat Ambiental desaconsella l’ús de diòxid de clor i ozó en la desinfecció de l'aire i superfícies front al coronovirus.
Referent als arcs de desinfecció

Actualment no existeix a Espanya cap producte biocida que estigui autoritzat pel Ministeri de Sanitat per al seu ús mitjançant nebulització sobre les persones. Molt al contrari, els professionals que apliquen qualsevol producte biocida han d'estar protegits amb els equips de protecció personal adequats a la categoria de perillositat del producte.