Instruccions de l'INSS relatives al nou procediment de remissió de parts dels Serveis Públics de Salut per Coronavirus

Us enllacem el document que contempla, entre altres aspectes:

- Són els metges dels Serveis Públics de Salut els que emeten els fulls d'alta i baixa en tots els casos d'afectació pel coronavirus. En cap cas podran ser emesos pels facultatius de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de les Empreses Col·laboradores.

- La durada estimada per aquests procediments d'IT es fixa entre 5 i 30 dies naturals.

- Per l'adequat abonament de la prestació econòmica en aquests processos d'IT, recordem que en tant no s'emeti l'informe mèdic de baixa no s'iniciaran les actuacions relatives a la suspensió de la relació laboral i al reconeixement del dret a la citada prestació econòmica per IT.

- Situacions on es procedeix emetre informe de baixa en casos d'aïllament (detallats en el document següent: 

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org