Informació laboral - Guia pràctica per la tramitació d’un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major.

Normativa legal i reglamentària aplicable

Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors: article 51.7

Reial Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada: articles 31,32 i 33 del Reglament.

Procediment

La sol·licitud de reconeixement de la força major s’ha de presentar, de forma presencial i per duplicat, als Serveis Territorials del Departament, dependents de la demarcació territorial del centre de treball afectat, o bé a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònoms, Seguretat i Salut Laboral, en el cas que l’expedient afecti el personal de centres de treball d’empreses que estiguin en més d’una demarcació territorial.

Per tant, si hi ha centres afectats d’una mateixa empresa en més d’una demarcació territorial, s’ha de presentar a:

La Direcció General, que està al carrer Sepúlveda, 141-147, de Barcelona.

Si els centres de treball pertanyen a una sola demarcació territorial, s’haurà de presentar a la seu de la demarcació corresponen:

BARCELONA: Carrer Tarragona, 141-147.

GIRONA: Plaça Pompeu Fabra, 1

LLEIDA: Avinguda del Segre, 5

TARRAGONA: Carrer Joan Baptista Plana, 29-31

TERRES DE L’EBRE: Carrer Ramón Salas, 33 (Amposta).

A PARTIR DEL 16.03.2020 S’HA HABILITAT LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA

El procediment administratiu és el següent:

1. S’ha de presentar, degudament complimentat, una sol·licitud de l’existència de força major, segons imprès normalitzat. També s’adjuntarà el llistat de persones treballadores afectades. S’adjunta:

Model imprès normalitzat de sol·licitud de l’existència de força, com annex 1 [És un arxiu .pdf editable].  

Model de llistat de persones treballadores afectades,  annex 2.

2. Juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar una comunicació als representants legals dels treballadors i adjuntar aquesta comunicació amb la sol·licitud.

S’adjunta models orientatius. Si hi ha representació legal dels treballadors, veure annex 3. Si no hi ha representació legal dels treballadors, veure annex 4.

3. Amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar la prova de la situació de força major. En el cas de paralització de l’activitat empresarial s’hauria d’adjuntar l’Ordre de tancament que justifica la paralització de l’activitat empresarial que justifica haver d’adoptar la mesura i una petita Memòria explicativa.

S’adjunta model orientatiu de memòria, com annex 5.

4. Un cop presentada la sol·licitud, la resolució de l’Autoritat Laboral s’ha de dictar, prèvies les actuacions i informes indispensables, en el termini de cinc dies des de la sol·licitud i haurà de limitar-se, si escau, a constatar l’existència de la força major al·legada per l’empresa, i correspon a l’empresa la decisió sobre la suspensió de contractes o reducció de jornada de les persones treballadores de l’empresa, que produirà els seus efectes des de la data del fet causant de la força major.

5. L’empresa ha de traslladar aquesta decisió als representants legals dels treballadors i a l’Autoritat Laboral.

Model de comunicació de la decisió empresarial, annex 6[És un arxiu .pdf editable]. 

En el cas que, instruït el procediment, no s’hagi constatat per l’Autoritat Laboral l’existència de la força major al·legada, es podrà iniciar, es podrà iniciar l’oportú procediment de suspensió de contractes per causa productiva.

Supòsits de força major

Els dos supòsits de força major més comuns i que seran acceptats per l’Autoritat Social són:

Paralització d’activitats per ordre de l’Autoritat competent.

Impossibilitat de continuïtat de l’activitat empresarial, per l’alt nombre de baixes per malaltia que pateixi la plantilla de l’empresa.

Així com la primera causa és objectiva, la segona és valorable i, per tant, s’haurà de justificar perquè l’acceptin.

Diferències amb l’expedient de regulació temporal d’ocupació per causes productives

Les principals diferències que presenta l’ERTO per força major en relació amb l’ERTO per causes productives son els següents:

CAUSES DE FORÇA MAJOR

• No hi ha període de consultes.

• Té efectes retroactius.

• Possibilitat d'exoneració del pagament de les quotes de la Seguretat Social.

• Període de resolució breu: 5 dies.

• Menys documentació justificativa.

CAUSES PRODUCTIVES

• Hi ha període de consultes, d'una durada màxima de 15 dies.

• S'aplica a partir de la resolució administrativa.

• Abonament íntegre de la quota patronal de la Seguretat Social.

• Període de resolució més llarg.

• Acreditació de les causes productives que comporta més documentació. 

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org