Gestió de residus - COVID-19

L’ordre SND/271/2020, de 19 de març, estableix les instruccions sobre la gestió de residus en la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Els residus procedents de llars, hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris, i establiments similars es gestionaran d'acord amb el que s’assenyala a les següents instruccions:

- En llars amb positiu o en quarantena per COVID-19, les bosses de fracció resta generades es dipositaran exclusivament al contenidor de fracció resta.

- La gestió dels residus procedents de llars sense positiu o en quarantena per COVID-19, continuarà realitzant-se de la manera habitual.

- Es podran establir recollides diferenciada de les bosses procedents de centres / llocs on es doni un elevat nivell d'afectats per COVID-19 (residències, hotels hospitalitzats, etc.) mentre duri la crisi sanitària. Aquestes bosses s'identificaran externament (per exemple, mitjançant cinta aïllant o similar) i es dipositaran acord amb el que estableixin les autoritats responsables de la recollida de residus.

- La gestió dels residus en contacte amb COVID-19 procedents d'hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris, o d'establiments similars, així com d'aquells derivats de la desinfecció d'instal·lacions, es realitzarà de la següent forma:

Els residus en contacte amb COVID-19 com guants, màscares, bates, etc., es consideraran com a residus infecciosos i es gestionaran com a tals, segons el disposat per als mateixos en la regulació autonòmica sobre residus sanitaris.
S'haurà de maximitzar l'ompliment dels contenidors disponibles en aquests centres per a cada un dels tipus de residus generats, evitant lliurar-los als gestors autoritzats sense optimitzar la seva capacitat, de manera que s'aconsegueixi així una gestió el més eficient possible.

Recomanacions destinades a la gestió domiciliària dels residus en llars amb positius o en quarantena per COVID-19, així com a la gestió domiciliària dels residus en llars sense positius o quarantena:

1. La gestió domiciliària dels residus en llars amb positius o en quarantena per COVID-19, es recomana realitzar-lo d'acord amb el següent:

Els residus del pacient, inclòs el material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s'han d'eliminar en una bossa de plàstic (bossa 1) en una galleda d'escombraries disposada a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, sense fer cap separació per al reciclatge.
La bossa de plàstic (bossa 1) s'ha de tancar adequadament i introduir-se en una segona bossa d'escombraries (borsa 2), a prop de la sortida de l'habitació, on a més es dipositaran els guants i mascareta utilitzats pel cuidador, i es tancarà adequadament abans de sortir de l'habitació.
La bossa 2, amb els residus anteriors, s'ha de dipositar amb la resta dels residus domèstics a la bossa d'escombraries (bossa 3) corresponent a la galleda de fracció resta.

Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, al menys 40-60 segons.
La bossa 3 tancada adequadament es dipositarà exclusivament al contenidor de fracció resta (o en qualsevol altre sistema de recollida de fracció resta establert en l'entitat local).

 
2. La gestió domiciliària dels residus en llars sense positius o quarantena, es recomana realitzar-lo de la següent forma:

La separació dels residus es realitzarà com ve fent-se habitualment, tractant de maximitzar aquesta separació a l'objecte de reduir la fracció resta generada. Les fraccions separades només es dipositaran en els contenidors corresponents.

Els guants de làtex o nitril empleats per a altres usos no han de dipositar-se en el contenidor d'envasos lleugers (groc), sinó en el de la resta.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient | Marta Carmona | mediambient@cecot.org