Comentaris al Reial Decret-Llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom de competitivitats del sector industrial

El passat 27 de juny es publicava en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret-Llei 24/2020, de 26 de juny, en el que, entre d'altres, s'adoptaven mesures en l'àmbit de l'aplicació temporal dels ERTO derivats dels articles 22 i 23 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, així com en l'àmbit de les ajudes tant a les persones treballadores, com a les empreses, en matèria de la prestació d'atur i de la cotització al Règim General de la Seguretat Social.

Per altra banda, també s'adopten mesures pels autònoms, en matèria de la prestació extraordinària de cessament de l'activitat.
Anem, doncs, a veure quines són les novetats.

I. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ.

El més destacat amb relació als expedients de regulació temporal d'ocupació sigui que, amb relació als de força major, s'allarga la seva vigència fins al 30.09.2020, i que, a partir del dia 26.06.2020 ja no es podran demanar nous ERTOS, derivats de força major.

Amb relació als ERTOS derivats de causes ETOP, manté la seva vigència el procediment abreujat de l'article 23 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, fins al 30.09.2020.

I.I. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ, DERIVATS DE FORÇA MAJOR.

Com ja hem dit, aquests expedients de regulació, que s'han d'haver presentat abans del 26.06.2020, i podran mantenir la seva vigència fins al 30.09.2020, en cas que l'empresari així ho cregui convenient.

A partir del dia 26.06.2020 no es poden presentar nous expedients de regulació temporal d'ocupació, derivats de causes de força major.

Les empreses que així ho desitgin, podran renunciar totalment a l'aplicació dels ERTOS i, si així ho fessin, ho han de fer en un termini de quinze dies, comptats des de la data d'efectes de la dita renuncia. Cal insistir, una vegada més, que aquesta renúncia és voluntària per part de l'empresa i, en cas de fer-se, no podrien tornar a aplicar l'ERTO.

Durant l'aplicació de l'ERTO per força major, l'empresa no podrà:

- Proposar fer hores extraordinàries a les persones treballadores.
- Establir noves externalitzacions de l'activitat empresarial.
- Fer nous contractes de treball.
- Fer acomiadaments per causes de força major o objectives, derivades de la Covid-19, a persones afectades per aquests ERTOS.

Les tres primeres prohibicions no operaran si afecten treballs que no poden ser realitzats per a les persones treballadores de l'empresa.

Per últim, es manté la flexibilitat en l'aplicació dels ERTO derivats de causes de força major, amb el deure de comunicació prèvia al SEPE de les variacions que es produeixin amb relació a la sol·licitud col·lectiva inicial de la prestació d'atur.

I.II. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ, DERIVATS DE CAUSES ETOP.

Es manté el procediment abreujat de l'article 23 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, per a la tramitació d'aquest tipus d'ERTO fins al 30.09.2020, amb la prioritat de les organitzacions sindicals, per a la negociació en el període de consultes, enfront de la comissió ad hoc de persones treballadores designades.

Els ERTOS per causes ETOP vigents a 26.06.2020 continuaran essent d'aplicació fins a la data prevista en la comunicació final de l'empresa davant l'autoritat laboral.

Els nous ERTOS per causes ETOP que s'hagin de tramitar, es podran tramitar mentre s'estigui aplicant un ERTO de força major i els seus efectes es retrotrauran l'endemà en què s'acabi d'aplicar l'ERTO per causes de força major.

Durant l'aplicació de l'ERTO per causes ETOP, l'empresa no podrà:

- Proposar fer hores extraordinàries a les persones treballadores.
- Establir noves externalitzacions de l'activitat empresarial.
- Fer nous contractes de treball.
- Fer acomiadaments per causes de força major o objectives, derivades de la Covid-19, a persones afectades per aquests ERTOS.

Les tres primeres prohibicions no operaran si afecten treballs que no poden ser realitzats per a les persones treballadores de l'empresa.

II. LA PRESTACIÓ D'ATUR.

Les mesures establertes, amb relació a aquesta prestació de la Seguretat Social, per l'article 25 s'aplicaran fins al 30.09.2020, llevat de les establertes en el número 6 d'aquest article (fix discontinu) que ho seran fins al 31.12.2020.

Es regulen dos tipus de comunicacions de l'empresa al SEPE:

- La comunicació, a més vençut, dels períodes d'activitat mitjançant a plataforma certific@2.
- La comunicació prèvia de baixes i variacions en l'aplicació de l'ERTO.

Són dos actes de comunicació independents: una final de mes, als efectes de què el SEPE faci la liquidació de la prestació d'atur, l'altra prèvia a qualsevol modificació que es faci en l'aplicació de l'ERTO.

III. LES COTITZACIONS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.

S'estableixen exoneracions en les quotes per cotitzacions al Règim General de la Seguretat Social, per a totes aquelles empreses que estiguin aplicant ERTOS, ja siguin derivats de causes de força major, ja siguin derivats de causes ETOP, sempre que s'hagin tramitat pel procediment previst en l'article 23 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.

Els percentatges d'exoneració de quotes són els següents:

III.I. RÈGIM GENERAL D'EXONERACIONS.

A.- Per les persones treballadores que tornin a l'activitat:

- Empreses de menys de 50 treballadors: 60%.
- Empreses de més de 50 treballadors: 40%.

B.- Per les persones treballadores que es mantinguin en els ERTOS:

- Empreses de menys de 50 treballadors: 35%.
- Empreses de més de 50 treballadors: 35%.

Aquests percentatges d'exoneració de quotes serà aplicable en les cotitzacions meritades en els mesos de juliol, agost i setembre, sempre prèvia presentació davant la TGSS de la declaració responsable de cada codi de compte de cotització.

Cal remarcar que la norma insisteix, en el cas dels ERTO per causes ETOP que aquests s'han d'haver tramitat conforme a les especialitats regulades en l'article 23 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març i, per tant, que el període de consultes s'hagi mantingut amb les organitzacions sindicals o que, havent estat informades, no s'haguessin presentat en termini, per a la constitució de la comissió negociadora.

III.II. RÈGIM ESPECIAL D'EXONERACIONS PER EMPRESES AMB CENTRES DE TREBALL EN FORÇA MAJOR TOTAL.

Centres de treball en situació de força major total, en els termes del Reial Decret-llei 18/2020, de 12 de maig:

- Empreses de menys de 50 treballadors:
- Mes de juliol: 70%.
- Mes d'agost: 60%.
- Mes de setembre: 35%.
- Empreses de més de 50 treballadors:
- Mes de juliol: 50%.
- Mes d'agost: 40%.
- Mes de setembre: 25%.

III.III. RÈGIM ESPECIAL D'EXONERACIONS PER EMPRESES AFECTADES PER NOVES RESTRICCIONS O MESURES DE CONTENCIÓ.

Empreses afectades en la seva activitat empresarial per noves restriccions o noves mesures de contenció, sempre que es tramiti un ERTO per força major a l'empara d'allò que estableix l'article 47.3 de l'Estatut dels Treballadors

- Empreses de menys de 50 treballadors: 80%.
- Empreses de més de 50 treballadors: 60%.

Aquestes exoneracions de quotes s'aplicaran durant el període de tancament dels centres de treball afectats.

IV. LA SALVAGUARDA DE L'OCUPACIÓ.

El compromís del manteniment de l'ocupació que fins ara només afectava els ERTO derivats de causes de força major, a l'estendre's les exoneracions de quotes de la Seguretat Social als ERTOS per causes ETOP, també a aquests últims s'estén el compromís de manteniment de l'ocupació, en els termes de la Disposició Addicional Sexta del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.

Hem de continuar lamentant que, malgrat tot, encara no sabem amb quins criteris s'aplicarà aquest compromís de manteniment de l'ocupació.

V. ALTRES MESURES.

Es prorroguen fins al 30.09.2020 les mesures que es van establir en els articles 2 i 5 del Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març, relatives a:

- Prohibició d'extingir contractes de treball, per causes derivades de força major o ETOP, derivades de la Covid-19.
- Interrupció del còmput de durada màxima dels contractes temporals.

VI. LA PRESTACIÓ DE CESSAMENT DE L'ACTIVITAT PELS TREBALLADORS PER COMPTE PRÒPIA.

Els treballadors autònoms que a 30.06.2020 estiguessin cobrant la prestació extraordinària de cessament d'activitat, podran sol·licitar la prestació de cessament d'activitat (ha perdut l'adjectiu d'extraordinària) si compleix amb els requisits establerts en l'article 330.1 de la LGSS en les seves lletres a),b),d) i e) i addicionalment acrediti la següent circumstància (que substitueix el requisit de la lletra c) de l'article 330.1 de la LGSS):

- Reducció en la facturació del 3r. Trimestre de 2020 d'almenys el 75% amb relació al mateix període de 2019.
- No haver obtingut durant el 3r. Trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

Com és lògic, hi haurà un reconeixement provisional de la prestació, donat que aquesta està prevista pel període de juliol, agost i setembre i, per tant, els requisits no se sabrà si es compleixen com a molt d'hora el 01.10.2020.

I com també és lògic, es preveu tot un sistema de comprovació, renúncia i retorn de la prestació si finalment l'autònom acaba superant les xifres de facturació i rendiment establertes en la norma.

Els treballadors autònoms que sol·licitin aquesta prestació de cessament de l'activitat no podran gaudir de l'exoneració de quotes de la Seguretat Social a què fem referència en l'apartat VII.

En resum, un sistema complex per a la prestació del cessament d'activitat per persones treballadores per compte pròpia que sempre demanen simplificació i senzillesa administrativa i no pas complexitat burocràtica.

VII. LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT DE L'ACTIVITAT PELS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE TEMPORADA.

S'habilita aquesta prestació extraordinària (aquí sí que no desapareix d'adjectiu) pels treballadors autònoms de temporada, amb els requisits que estableix el mateix article 10, en el seu número 2 de la norma comentada, i amb una quantia equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat a què es dediqui l'autònom.

Aquesta prestació es podrà demanar amb efectes del 01.06.2020 i tindrà una durada màxima de quatre mesos.

Mentre es cobri aquesta prestació extraordinària, no hi haurà obligació de cotitzar a la Seguretat Social.

Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte aliena i amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social, llevat que l'interessat la vingués cobrant amb anterioritat i fos compatible amb l'activitat que dugués a terme el treballador autònom.

També en aquesta ocasió hi ha tot un sistema de comprovació, renúncia i retorn de la prestació si finalment l'autònom acaba superant les xifres de facturació i rendiment establertes en la norma.

VII.  LES COTITZACIONS AL RÈGIM D'AUTÒNOMS DE LA SEGURETAT SOCIAL.

Els treballadors autònoms que a 30.06.2020 estiguin en situació d'alta en el Règim d'Autònoms de la Seguretat Social i vinguessin perceben, en l'esmentada data, la prestació extraordinària de cessament de l'activitat, gaudiran d'una exempció de quotes a la Seguretat Social, durant els tres mesos següents:

- Mes de juliol: 100%.
- Mes d'agost: 50%.
- Mes de setembre: 25%.

Aquesta exempció de quotes és incompatible amb la percepció de la prestació extraordinària de cessament d'activitat.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org