Actualització del procediment d'actuació de les empreses davant el Covid-19

Ahir el Ministeri de Sanitat va publicar al seu web el document "Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al Coronavirus (SARS-COV-2)".

El citat document recull, entre altres qüestions, les següents obligacions per a les empreses

 - Avaluar els escenaris de risc d´exposició al coronavirus SARS- CoV-2 en l´entorn laboral, atenent a la Taula 1 de l´esmentat Procediment i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries.

 - Reforçar les mesures d´higiene personal, implementar mesures de caràcter organitzatiu ( minimitzar contacte, distàncies de seguretat de 2 metres...) i si s´escau, facilitar mesures de protecció personal.

 - Col·laborar amb el servei sanitari del Servei de Prevenció per tal que aquest pugui: avaluar la presència de personal treballador especialment sensible amb relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, establir la naturalesa d'especial sensibilitat de la persona treballadora i emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció en els termes indicats en el Procediment.

 - Col·laborar amb el servei sanitari del Servei de Prevenció i facilitar-li la informació relativa als treballadors “contactes estrets”, per tal que aquest pugui fer la investigació i seguiment d´aquets treballadors.

 - El servei sanitari del Servei de Prevenció elaborarà, en els casos indicats en el procediment, si es necessari , informe per acredita la indicació d´incapacitat temporal. El servei d´atenció primària, com sempre, la tramitarà.

Recordeu que, segons el Criteri Operatiu núm. 102/2020 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre mesures i actuacions de la ITSS relatives a situacions derivades de la nova coronavirus (Sars-Cov-2), el referit document té caràcter obligatori.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals | Irene Mael | riscoslaborals@cecot.org