Abast de salvaguarda de l'ocupació

Adjunt us remetem la contestació no vinculant de la Direcció General de Treball a una consulta sobre el contingut i interpretació de la Disposició Addicional Sisena del Reial Decret Llei 8/2020, relativa a l'obligació de les empreses de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.

Es consulten dues qüestions:

1) Si el manteniment d'ocupació s'ha de considerar nominatiu o si és possible substituir a un treballador per un altre en el mateix lloc de treball, contestant la DGT que el manteniment és nominatiu i referit als treballadors afectats per l'ERTO.

2) Si afecta el manteniment d'ocupació a un empresari individual titular d'un negoci amb ERTO per força major que es jubila durant la vigència de l'ERTO o bé a la finalització d'aquest.
Aquest organisme contesta dient que la jubilació de l'empresari, persona física, en els casos previstos en el règim corresponent de la Seguretat Social, sempre que això suposi el tancament o cessament de l'empresa, és causa legal d'extinció del contracte de treball.

Per consegüent, si la causa es produeix en els termes descrits i sense cap relació amb les causes referides en els articles 22 i 23 del Reial Decret Llei 8/2020, podria entendre's, inicialment, que no queda inclosa en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del RDL 9/2020, que diu que la força major i les causes ETOP en les quals s'emparen les mesures de suspensió de contractes i suspensió de jornada, no es poden entendre com a justificatives de l'extinció del contracte de treball ni de l'acomiadament.
 
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org

 

Informació facilitada per Confemetal