Nova línia d'avals ICO: Primer tram a empreses i autònoms per a finançar inversions (fins a l'1 de desembre de 2020)

Aprovat un primer tram per un import de 8.000 milions d'euros

S'ha publicat en el BOE la Resolució de 28 de juliol de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 28 de juliol de 2020, pel qual s'estableixen els termes i condicions del primer tram de la línia d'avals a finançament concedit a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i s'autoritzen límits per a adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que es disposa en l'article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Dotació Línia d'Avals 

40.000 milions d'euros. (Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per a donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació),

Primer tram de la línia d'avals: Característiques

• Import: 8.000 milions amb la següent distribució:
- 5.000 euros destinats a autònoms i pimes
- 3.000 euros destinats a la resta d'empreses

Termini de sol·licitud: fins a l'1 de desembre de 2020.

Finalitat

El finançament obtingut haurà d'emprar-se exclusivament per a:

- Inversió nova dins del territori nacional, incloent despeses vinculades a la inversió que siguin justificats per l'empresa.

- La inversió haurà de fer-se efectiva en el termini de vint-i-quatre mesos des de la formalització del préstec.
- Despesa corrent i de capital associat o destinat, entre altres, a l'adquisició, lloguer o lísing per a l'ampliació, adaptació o renovació de capacitats productives i de serveis o per al reinici de l'activitat, inclosos la creació i manteniment d'ocupació, equips, o instal·lacions, subministraments de materials i béns i serveis relacionats i despeses en I+D+i, entre altres.
- Necessitats de finançament derivades, entre altres, de pagaments de salaris, factures o venciments d'obligacions financeres o tributàries.
- No són finalitats d'aquesta línia d'avals, els refinançaments, reestructuracions, renegociacions, o les renovacions de préstecs vius ni les cancel·lacions o amortitzacions anticipades ni l'aplicació de fons per a finançar a deutors comercials o no comercials
- Els recursos avalats no podran emprar-se per al pagament de dividends.

Beneficiaris

- Préstecs atorgats a empreses i autònoms que tinguin domicili social a Espanya i s'hagin vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19
- Els nous préstecs i operacions han d'haver estat formalitzats amb posterioritat a la publicació de l'Acord de Consell de Ministres en el BOE (29 de juliol de 2020)
- Els acreditats no deuen figurà  en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) a 31 /12/2020.
- Els acreditats no han d'estar subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l'article 2.4 del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal

Cobertura

 L'aval garantirà:
- el 80% de les noves operacions d'autònoms i pimes i el 70% dels préstecs sol·licitats per la resta d'empreses
- S'amplia fins a vuit anys (enfront dels cinc de la línia de liquiditat) el termini màxim de cobertura de l'aval, per a ajustar-lo al major termini d'amortització que requereixen les inversions.

Drets i obligacions de les entitats financeres

- L'entitat financera decidirà sobre la concessió del corresponent finançament al client d'acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió i riscos.
- Les entitats financeres aplicaran els millors usos i pràctiques bancàries en benefici dels clients i no podran comercialitzar altres productes en ocasió de la concessió de préstecs coberts per aquest aval públic ni condicionar la seva concessió a la contractació per part del client de qualssevol altres productes de l'entitat.
- Els costos dels nous préstecs que es beneficiïn d'aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de l'inici de la crisi del COVID-19, tenint en compte la garantia pública de l'aval i cost de cobertura i per tant, en general, hauran de ser inferiors als costos dels préstecs i altres operacions per a la mateixa tipologia de client que no comptin amb l'aval. El compliment d'aquesta condició serà supervisat per l'ICO.
- Les entitats no podran carregar cap cost financer o despesa sobre els imports no disposats pel client.
- Les entitats financeres es comprometen a mantenir almenys fins a 30 de desembre de 2020 els límits de les líneas de circulant concedides a tots els clients i en particular, a aquells clients els préstecs dels quals resultin avalats.
- Les entitats financeres assenyalaran en els seus sistemes de comptabilitat i de gestió del risc aquestes operacions, amb la finalitat de facilitar la seva traçabilitat. Posteriorment, incorporaran aquesta senyalització en la seva declaració a la Central d'Informació de Riscos, seguint a aquest efecte les instruccions del Banc d'Espanya.

Ajudes d'Estat 

La línia està subjecta a la normativa sobre Ajudes d'Estat de la Unió Europea.

Si vols assessorament personalitzat, contacte amb l'assessor en productes financers de la Cecot i Caixa d'Enginyers, clicant aquí.