Proposició de Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (Pendent tràmit parlamentari)

En data 22 de setembre de 2020 s’ha aprovat pel Ple del Congrés dels Diputats iniciar la modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat.

Us recordem que és una preposició de Llei i per tant encara no està en vigor.
El principal objectiu és regular un règim de transparència, d'infraccions i sancionador per lluitar contra la morositat en les operacions comercials.

1. Àmbit d'aplicació :

Tots els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials realitzades entre empreses, o entre empreses i l'Administració. ( En queden excloses les operacions comercials en que intervinguin consumidors, interessos de demora relacionats amb legislació de xecs, pagarés i lletres de canvi, pagaments per indemnitzacions i deutes sotmesos a negociacions per assolir un acord extrajudicial preconcursal o procediments concursals contra el deutor).

2. Clàusules nul·les en tot cas:

a) Les que estableixin o impliquin un termini de pagament superior a l’estipulat, segons el cas, als apartats 1 i 3 de l’article 4 de la Llei 3/2004, o un termini superior a l’estipulat a l’apartat 2 de l’esmentat article quan existeixi un procediment d’acceptació o comprovació dels bens o serveis.

b) les que excloguin del còmput del termini de pagament els períodes considerats de vacances.

c) Les que resultin contraries als requisits estipulats que donen dret al creditor als interessos de demora

d) les que excloguin al creditor del cobrament d’interessos de demora i/o de la indemnització o d’ambdós per costos de cobrament previstos a l’article 8 de la Llei 3/2004.

e) les que estableixin o impliquin un tipus d’interès de demora inferior al tipus legal estipulat a l’apartat 2 de l’article 7.

3. Transparència en els terminis de pagament:

a) En les societats mercantils:

i. Les societats mercantils inclouran de forma expressa en la memòria dels seus comptes anuals seu període mitjà de pagament a proveïdors, amb l’excepció d’ aquelles societats que elaborin la memòria en el model abreujat o que optin per l'aplicació del Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes empreses.

ii. Les societats mercantils cotitzades publicaran a la seva pàgina web, de forma visible, accessible i amb periodicitat anual el seu període mitjà de pagament a proveïdors.

iii. Les societats mercantils no cotitzades i que no presentin comptes anuals abreujats, publicaran el seu període mitjà de pagament a proveïdors a la seva pàgina web, si la tenen, de forma visible, accessible i amb periodicitat anual.

En tot cas, la metodologia i formules que s’utilitzin per al càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors hauran de considerar la data efectiva de pagament, assegurant que, en cas de pagaments mitjançant documents, es consideri coma data efectiva de pagament la del venciment d’aquests.

b) En les administracions públiques.

i. La Intervenció General de l'Estat elaborarà trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració General de l'Estat, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en què estigui incomplint el termini. Aquest informe es publicarà per mitjà de la Central d'Informació Econòmic-Financera de les Administracions Públiques. Aquest informe inclourà el detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de pagament mensual i acumulat de proveïdors, així com les operacions pagades i pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de l’administració pública.

ii. Els Tresorers, o en el seu defecte els Interventors de les Corporacions Locals o la unitat que exerceixi les seves funcions, elaboraran un informe trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.

iii. L'Administració General de l'Estat, les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals en règim de cessió publicaran amb periodicitat mensual a la seva pàgina web la informació relativa a el període mitjà de pagament a proveïdors. La resta de Corporacions Locals ho farà amb periodicitat trimestral.

4. Infraccions i sancions.

Les infraccions es tipifiquen com a lleus, greus o molt greus les següents:

a) Infraccions lleus: sancionades amb multes de fins a 3.000€:

i. L'incompliment de les obligacions establertes en la Llei quan no tinguin la tipificació de greus o molt greus;

ii. L’endarreriment de la remissió de la informació a les autoritats competents;

iii. No incloure la informació requerida en la memòria dels seus comptes anuals o la seva pàgina web;

iv. L'incompliment dels principis i regles contemplats en el Codi de Bones Pràctiques Comercials contra la Morositat o altres Codis contra la morositat a què s'estigués adherit.

b) Infraccions greus: sancionades amb multes d'entre 3.001 i 100.000 euros:

i. Incomplir el termini de pagament legal quan la quantia de l'operació comercial superi els 50.000 euros;

ii. Pactar terminis que excloguin del còmput dels períodes considerats de vacances;

iii. Que el deute pendent de pagament a què es refereix la infracció excedeixi demés de trenta dies el termini de pagament legal;

iv. Pactar, en perjudici del creditor, clàusules sobre el començament del còmput de la data de pagament o sobre les conseqüències de la demora que difereixin pel que fa a el termini de pagament i al tipus legal d'interès de demora establerts als articles 4 i 7 de la Llei;

v. No deixar constància documental de la data de lliurament de mercaderies per les persones o empreses proveïdors o de la prestació de servei pels que subcontractin;

vi. Falsificar factures, albarans, rebuts, o qualsevol altre document físic o electrònic relatiu a l'operació comercial que permeti determinar el compliment dels terminis de pagament;

vii. Falsejar la informació requerida en la memòria dels seus comptes anuals o a la seva pàgina web;

viii. Pactar, en perjudici del creditor, la renúncia al dret a la indemnització per costos de cobrament;

ix. La resistència, obstrucció, excusa o negativa en el compliment del deure de col·laboració amb les autoritats competents o en l'exercici per aquestes de les actuacions de control que tenen encomanades;

x. Que hi hagi reincidència o reiteració en la comissió de infraccions en quatre faltes lleus.

c) Infraccions molt greus: sancionades amb multes d'entre 100.001 i 1.000.000 d'euros:

Qualsevol de les infraccions definides com a greus quan l'import de l'operació comercial a la qual es refereix la infracció sigui superior a 600.000 euros o existeixi reincidència o reiteració.

Reiteració i reincidència: Es considerarà que hi ha reiteració i reincidència quan es cometi en el termini d’un any més d’una infracció de diferent natura i així hagi estat declarat per resolució ferma per qualsevol dels òrgans sancionadors competents.

En el cas de reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions molt greus a la sanció s’afegiran les següents conseqüències:

i. No poder contractar amb les entitats que integren el sector públic,

ii. No poder obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions regulades en la Llei general de subvencions

iii. Suspensió dels possibles préstecs que es tingui dret a rebre de l’ICO.

iv. No poder accedir a nous crèdits de l’ICO

v. No poder beneficiar-se de LES deduccions vigents en cada moment en l'Impost sobre Societats o en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques.

Prescripció de les infraccions i les sancions:

i. Les infraccions molt greus prescriuen als 4 anys.

ii. Les infraccions greus prescriuen als dos anys.

iii. Les infraccions lleus prescriuen a l’any.

Publicitat de les sancions.

Seran públiques les sancions imposades en aplicació d'aquesta llei, la seva quantia, el nom dels subjectes infractors i la infracció comesa.
 

5. Modificació de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista.

A falta de termini exprés, s'entendrà que els comerciants han d'efectuar el pagament del preu de les mercaderies que comprin abans de trenta dies a partir de la data del seu lliurament.

Les factures s’hauran de fer arribar als comerciants abans de que es compleixin 30 dies des de la data de lliurament i recepció de les mercaderies.

Els ajornaments de pagament de productes d’alimentació frescos i dels peribles no excedirà en cap cas de 30 dies.

Es produirà la meritació d'interessos moratoris en forma automàtica pel mer incompliment del pagament en el termini pactat o legalment establert.
 
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

 

Assessorament Mercantil i Civil| Anna Santaulària | mercantil@cecot.org
Servei d'assessorament de la Cecot