Novetats respecte la declaració d’envasos i el pla empresarial de prevenció d’envasos

El Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos deroga la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, i el Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, que aprovava el Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei esmentada.

Aquest nou Reial decret comporta canvis substancials en les obligacions dels envasadors, ara productors de producte, respecte la informació dels envasos que posen al mercat.

En primer lloc l’administració competent a la qual cal informar és la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Això comporta que el formulari DAE que havia creat l’ARC ja no sigui la via a través de la qual els productors de producte/envasadors han d’informar dels envasos que posen al mercat.

A partir de gener de 2023 la NOVA i ÚNICA via a través de la que els productors de producte poden complir les seves obligacions d’informació sobre els envasos que posen al mercat és l’establerta en el Reial Decret 1055, i més concretament el que estableixen els articles:

• 14.- Creació de la secció d’envasos en el registre de productors de Productes; 

• 15.- Inscripció al registre de productors de Producte;

• 16.- Obligacions d’informació en matèria d’envasos.

Les eines que el Ministerio ha habilitat a tal efecte es poden trobar a en aquest enllaç

D’altra banda el PEP (pla empresarial de prevenció d’envasos) passa a denominar-se  Plan empresarial de prevención y ecodiseño, i la seva redacció i tramitació es desvincula totalment del sistema SDR a través del qual es presentava fins l’any 2022.

En el Reial decret 1055 les noves condicions del Plan empresarial de prevención y ecodiseño es recullen a l’article 18, el qual estableix entre d’altres que els productors de producte estaran obligats a aplicar plans quinquennals a partir de l’any següent en el que superin els llindars d’envasos posats al mercat durant un any natural establerts pel nou Reial decret, que són:

- 250 tones, si es tracta exclusivament de vidre,

- 50 tones, si es tracta exclusivament d’acer, 

- 30 tones, si es tracta exclusivament d’alumini,

- 20 tones, si es tracta exclusivament de plàstic,

- 20 tones, si es tracta exclusivament de fusta,

- 15 tones, si es tracta exclusivament de cartró o materials compostos.

- 300 tones, si es tracta de varis materials i  cadascun d’ells no supera, de forma individual, les anteriors quantitats.

Per ampliar informació sobre aquest tema, o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient i Economia Circular | Marta Carmona i Sònia Llorens | mediambient@cecot.org