Locomoció, manutenció i estada

Dietes i assignacions per despeses de locomoció, manutenció i estada

Quadre de dietes i assignacions per despeses de locomoció, manutenció i estada que queden exemptes de gravamen les assignacions per aquestes despeses, pagades per l’empresa al treballador/a, sempre que compleixen els següents requisits i límits:

DESPESES DE LOCOMOCIÓ

REQUISITS

LÍMITS DE L'IMPORT EXONERAT 

Quan el treballador/a utilitza els mitjans de transport públic.

El que resulti de les despeses justificades mitjançant factura o document equivalent.

Quan el treballador/a utilitza altres mitjans de transport privat i sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament.

El que resulti de computar 0.26€ per quilòmetre recorregut; més les despeses de peatge i aparcament que l’empresa pagui i que es justifiquin.

DESPESES D'ESTADA I MANUTENCIÓ

REQUISITS

LÍMITS DE L'IMPORT EXONERAT

Si es pernocta en municipi diferent a l’habitual del treball i residència del perceptor:

· Per despeses d’estada (allotjament)

Els imports justificats sense límit. No obstant això, imports que es justifiquin els conductors de vehicles dedicats al transport de mercaderies per carretera, no precisaran justificació quan al seu import les despeses d'estada que no excedeixin de 15 euros diaris, si es produeixen per desplaçament dins del territori espanyol, o de 25 euros diaris, si corresponen a desplaçaments a territori estranger, des de l'1 de gener de 2008.

· Per despeses de manutenció (1)

- Territori espanyol

53.34€ diaris

- Territori estranger

91.35€ / dia

Si no es pernocta en un municipi diferent a l’habitual del treball i residència del perceptor:

· Per despeses de manutenció (1)

- Territori espanyol

26.67€ diaris

- Territori estranger

48.08€ / dia

(1) No fa falta justificant de la quantia de la despesa, però sí de que el viatge va tenir lloc i que era degut a exigències laborals.