Correcció d'errades - Calendari de festes locals per a l'any 2020 (DOGC 20/04/2020)