Pròrroga de l'Estat d'Alarma fins al 6 de juny

Us informem que ha quedat prorrogat l'Estat d'Alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 fins a les 00:00 del 7 de juny, tal i com es recull al RD 537/2020, de 22 de maig.

En el marc de les decisions que s'adoptin sobre la progressió de les mesures de desescalada, les persones podran desplaçar-se pel territori de la província, illa o unitat territorial que es determini a l'efecte del procés de desescalada, sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa. En tot cas, en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les instruccions dictades per les autoritats sanitàries.

La superació de totes les fases previstes en el Pla per a la desescalada determinarà que quedin sense efecte les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma en les corresponents províncies, illes o unitats territorials.

Flexibilització de les mesures en l'àmbit educatiu no universitari i de la formació.

Durant el període de vigència d'aquesta pròrroga, i en el cas que s'acordi la progressió a fase II o posterior en un determinat àmbit territorial conformement al que es preveu per l'article 3.1, les administracions educatives podran disposar la flexibilització de les mesures de contenció i la represa de les activitats presencials en l'àmbit educatiu no universitari i de la formació, corresponent-los així mateix l'execució d'aquestes mesures.

Durant aquest període podran mantenir-se les activitats educatives a través de les modalitats a distància i «on line», sempre que resulti possible i encara que no fos aquesta la modalitat prestacional educativa establerta com a forma específica d'ensenyament en els centres.

Terminis processals suspesos.

Amb efectes des del 4 de juny de 2020, s'alçarà la suspensió dels terminis processals.

Terminis administratius suspesos.

Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

Terminis de prescripció i caducitat de drets i accions suspesos.

Amb efectes des del 4 de juny de 2020, s'alçarà la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions.

Manteniment de la vigència d'ordres, resolucions, disposicions i instruccions dictades per les autoritats competents delegades.

Es mantindrà la vigència de les ordres, resolucions, disposicions i instruccions dictades per les autoritats competents delegades previstes en l'article 4.2 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, com a no s'oposin al que es disposa en altres posteriors, ni al que s'estableix en aquest Reial Decret.