Novetats a la contractació administrativa

Al Boe de l'1 d'abril de 2020 s'ha publicat el Reial Decret Llei 11/2020, que modifica el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, i així mateix, modifica la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic .

En primer lloc, es modifica l’article 34 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, que recordem, regula la suspensió dels contractes públics degut a la situació generada pel coronavirus i les seves conseqüències:

a. Els contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva l'execució dels quals esdevingui impossible com a conseqüència del coronavirus, o les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’Administració Local, queden suspesos total o parcialment des de que es va produir la situació que impedia el seu compliment i fins que es puguin reanudar. L’Administració haurà d’abonar els danys i perjudicis corresponents al contractista.

b. En cas de que la suspensió del contracte sigui parcial, el contractista només tindrà dret a reclamar els danys i perjudicis de la part del contracte afectada per la suspensió.

c. Si el personal afectat per la suspensió, està afectat pel permís retribuït recuperable (que va establir el Real Decret Llei 10/2020, de 29 de març), l’abonament de l’administració de les despeses salarials corresponents, no tindrà el caràcter d’indemnització, sinó de pagament a compte per la part corresponent a les hores que siguin objecte de recuperació, a tenir en compte en la liquidació final del contracte. És a dir, com les hores recuperables no són un dany pel contractista, l’administració no les indemnitza, sinó que les paga a compte del contracte.

d. En relació a totes aquelles obres que s’havien de lliurar dintre del període d’estat d’alarma (des del 14 de març fins que s’acabi), i que no es poden lliurar degut a la situació actual, s’estableix que es necessari que el contractista presenti una sol·licitud justificativa.

e. En relació als contractes de neteja i seguretat, quan els edificis o instal·lacions on es desenvolupen queden tancats total o parcialment, es permet la suspensió total o parcial del contracte, i es reconeix que el contractista pot demanar la corresponent indemnització.

f. S’indica que les despeses salarials a les que fa referència l’article 34 (indemnitzacions de danys i perjudicis), inclouen les despeses relatives a les cotitzacions a la Seguretat Social que corresponguin.

Totes aquestes mesures es concreten a la pròpia norma.

En segon lloc, és modifica el paràgraf segon de l’article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i s’estableix que, excepcionalment, els contractes de subministrament poden tenir una duració superior als 5 anys, quan aquesta prolongació sigui necessària per recuperar les inversions directament relacionades amb el contracte, i aquestes inversions no puguin ser reutilitzades pel contractista a la resta de la seva activitat productiva o bé la seva reutilització fos antieconòmica. S’estableix com a requisit que l’amortització de les inversions ha de ser un cost rellevant dintre del contracte.

Per altra banda, la Generalitat de Catalunya ha publicat l’Acord de Govern GOV/55/2020, de 31 de març, pel qual s'aproven els objectius i el contingut mínim de l'Estratègia catalana de contractació pública, publicat al DOGC de 02/04/2020.

S’estableix que l'objectiu general de l'Estratègia és el de dotar les administracions públiques catalanes d'un sistema de contractació pública que garanteixi la prestació de serveis de qualitat i millori la gestió dels contractes públics, tenint en compte l'eficiència, una visió responsable de les necessitats, la coherència entre les diferents polítiques públiques, els principis de transparència i d'integritat i la finalitat d'obtenir una millor relació qualitat-preu.

S’encarrega a la Direcció General de Contractació Pública del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda l'elaboració i la redacció de l'Estratègia catalana de contractació pública, que haurà d’estat finalitzada el 31 de desembre de 2020.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Contractació Administrativa | José Luis Martínez | contractacioadministrativa@cecot.org